Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 9 września 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 21/2016 z dnia 6 września 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva Investors SFIO:

  1. Uchylił pkt 3 Uchwały Nr 11/2016 Zarządu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, dotyczący zmiany Art. 12 ust. 14-16 Statutu
  2. wprowadził do treści Statutu następującą zmianę:

Art. 12 ustępy 14-18 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„14.  Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz

         ich Zamiany reguluje Prospekt Funduszu.

  1. Zamiana jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia Zamiany chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Zamiana zrealizowana jest w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie, o ile warunek ten będzie spełniony do godziny 16.00 lub w następnym Dniu Wyceny, jeżeli warunek ten będzie spełniony po godzinie 16.00.
  3. Zlecenie Zamiany realizowane jest poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek Subfunduszu docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule do Zamiany stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu i Prospektu dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 września 2016 r.