Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 30 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny  („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr 28 /2016 z dnia  30 listopada 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

 1. 1 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3.Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.1896) oraz w niniejszym Statucie.”

 1. W Art. 2 Statutu dodaje się niżej wskazane Definicje:

„ Ekspozycja AFI - Obliczona z uwzględnieniem art. 6–11 Rozporządzenia, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwota zaangażowania tego funduszu uwzględniająca wszystkie aktywa i zobowiązania Funduszu, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą Funduszu;"

„Rozporządzenie”  - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1)”

„Zarządzający z UE” - Osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

 1. W Art. 2 Statutu niżej wskazane Definicje otrzymują następujące brzmienie:

„Ustawa” - Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1896);”

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.1636, ze zm.);”

„Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1047);”

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 299, ze zm.);”

 1. W Art. 4 Statutu:
 • 4 skreśla się,
 • 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków, na zasadach określonych w umowie z Funduszem, Ustawie, Rozporządzeniu i innych obowiązujących przepisach prawa.”

 1. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zlecenia złożone w stosunku do tego samego konta w Rejestrze Uczestnika Funduszu na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej kolejności: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Rejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności, a następnie: nabycie, Transfer i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

 1. Dodaje się Art. 9a w następującym brzmieniu:

Art. 9a

Zgromadzenie Uczestników

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Uczestników należy:
 • przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Zarządzającego z UE;
 • przyjęcie Regulaminu działania Zgromadzenia Uczestników.
 1. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu w Warszawie, określonym przez Towarzystwo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika wpisanego do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na dzień roboczy poprzedzający dzień sporządzenia zawiadomień, indywidualnie przesyłką poleconą lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. Przed przekazaniem zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia, Towarzystwo zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia w sposób określony w art. 30 Statutu.
 3. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu sporządza Agent Transferowy.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Pracownicy oraz członkowie organów Towarzystwa mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Uczestników.
 6. Za zgodą Zarządu Towarzystwa podczas Zgromadzenia Uczestników mogą być także obecne inne osoby.
 7. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
 8. Zgromadzenie Uczestników otwiera oraz prowadzi osoba wyznaczona na przewodniczącego przez Zarząd Towarzystwa. Osoba ta w szczególności:
 • zapewnia prawidłowy przebieg Zgromadzenia Uczestników,
 • udziela głosu,
 • wydaje zarządzenia porządkowe,
 • zarządza głosowania, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłasza ich wyniki,
 • rozstrzyga wątpliwości proceduralne.
 1. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)-2).
 2. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-2).
 3. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
 4. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-2), zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Zgromadzenia Uczestników protokołowane są przez notariusza.
 6. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Uczestników będą publikowane przez Towarzystwo w sposób określony w art. 30 Statutu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich powzięcia.
 7. Uchwały Zgromadzenia Uczestników sprzeczne z Ustawą mogą być zaskarżone na zasadach określonych w Ustawie.
 8. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu.”
 1. W Art. 24 Statutu:
 • 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa będzie wynosić od 25% do 100% wartości Aktywów Funduszu. „

 • 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe ich emitent lub podmiot wystawiający gwarancję musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z poniższych instytucji ratingowych tj.: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS.”

 1. W Art. 26 Statutu:
 • 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie w odniesieniu do Funduszu ekspozycji AFI, zgodnie z wymogami Rozporządzenia.”

 • 7 skreśla się.
 1. W Art. 30 Statutu:
 • w ust. 2 Statutu lit. a) i c) otrzymują następujące brzmienie:

„a) prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta określone w Art. 222a Ustawy,”

 „c) informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym, ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów oraz informacje dla klienta określone w Art. 222a Ustawy, obejmujące wszystkie zmiany,”

 • 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Roczne i półroczne: połączone sprawozdania finansowe Funduszu, a także aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone wersje kluczowych informacji dla inwestorów i informacji dla klienta określonej w art. 222a Ustawy, obejmujące wszystkie zmiany, są dostępne u Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 30 listopada 2016 r. , z wyjątkiem zmiany określonej w pkt 7 Ogłoszenia dotyczącym zmiany Art. 24 Statutu, które wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2017 r.