Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 30 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896„ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, że Uchwałą Nr 29/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO:

 1. 1 ust. 3 i 4 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

   „3.Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.1896) oraz w niniejszym Statucie.”

   „4.Fundusz w przypadku zawarcia z pracodawcą umowy o wnoszenie składek pracowników do Funduszu, może realizować pracownicze programy emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r.poz.1449) na zasadach określonych w tej ustawie, Statucie oraz umowie z pracodawcą.”

 1. W Art. 3 Statutu:
 • 4 skreśla się,
 • 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków na zasadach określonych w umowie z Funduszem, Ustawie, Rozporządzeniu i innych obowiązujących przepisach prawa.”

 1. W Art. 4 Statutu dodaje się niżej wskazane Definicje:

„ Ekspozycja AFI - Obliczona z uwzględnieniem art. 6–11 Rozporządzenia, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwota zaangażowania tego funduszu uwzględniająca wszystkie aktywa i zobowiązania Funduszu, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą Funduszu;”

„Konwersja” - na podstawie jednego zlecenia, odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo;”

„Rozporządzenie” - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1)”

 1. W Art. 4 Statutu niżej wskazane Definicje otrzymują następujące brzmienie:

„Program emerytalny - Pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (jednolity tekst Dz.U.z 2016 r., poz. 1449);”

„Ustawa” - Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1896);”

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.1636, ze zm.);”

„Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1047);”

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 299, ze zm.);”

 1. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zlecenia złożone w stosunku do tego samego konta w Subrejestrze Uczestnika Funduszu na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej kolejności: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Subrejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności, a następnie: nabycie, Transfer, transfer spadkowy, Konwersja i odkupienie Jednostek Uczestnictwa. „

 1. Dodaje się Art. 10a w następującym brzmieniu:

Art. 10a

Zgromadzenie Uczestników

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Uczestników należy:
 • przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Zarządzającego z UE;
 • przyjęcie Regulaminu działania Zgromadzenia Uczestników.
 1. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu w Warszawie, określonym przez Towarzystwo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika wpisanego do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na dzień roboczy poprzedzający dzień sporządzenia zawiadomień, indywidualnie przesyłką poleconą lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. Przed przekazaniem zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia, Towarzystwo zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia w sposób określony w art. 26 Statutu.
 3. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników, przy czym w sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu są tylko Uczestnicy tego Subfunduszu. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu sporządza Agent Transferowy.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Pracownicy oraz członkowie organów Towarzystwa mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Uczestników.
 6. Za zgodą Zarządu Towarzystwa podczas Zgromadzenia Uczestników mogą być także obecne inne osoby.
 7. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
 8. Zgromadzenie Uczestników otwiera oraz prowadzi osoba wyznaczona na przewodniczącego przez Zarząd Towarzystwa. Osoba ta w szczególności:
 • zapewnia prawidłowy przebieg Zgromadzenia Uczestników,
 • udziela głosu,
 • wydaje zarządzenia porządkowe,
 • zarządza głosowania, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłasza ich wyniki,
 • rozstrzyga wątpliwości proceduralne.
 1. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)-2).
 2. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-2).
 3. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
 4. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-2), zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Zgromadzenia Uczestników protokołowane są przez notariusza.
 6. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Uczestników będą publikowane przez Towarzystwo w sposób określony w art. 26 Statutu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich powzięcia.
 7. Uchwały Zgromadzenia Uczestników sprzeczne z Ustawą mogą być zaskarżone na zasadach określonych w Ustawie.
 8. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu.”
 1. W Art. 16 Statutu dodaje się ust. 8-12 w następującym brzmieniu:

„8. Konwersja jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia Konwersji chyba,
że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

9.Konwersja jest realizowana w piątym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji.

 1. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem Konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, poprzez odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.
 2. Konwersja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24 Statutu i których regulamin to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule do Konwersji stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz Prospektu dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”
 1. Dodaje się Art. 22 a Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 22a

Opłata manipulacyjna za Konwersję Jednostek Uczestnictwa do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo

 1. Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej będącej różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu, na którego jednostki ma zostać dokonana Konwersja i wysokości stawki w
 1. W przypadku, gdy Konwersja Jednostek Uczestnictwa następuje do funduszu o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, opłata nie jest pobierana. W przypadku, gdy wysokość stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w Subfunduszu jest wyższa niż stawka opłaty manipulacyjnej funduszu, na którego jednostki uczestnictwa ma zostać dokonana Konwersja, różnica wysokości powyższych stawek  nie podlega zwrotowi.”
 1. W Art. 23 Statutu:
 • W Ust. 2 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz.291, ze zm.);”

 • W ust. 3 dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:

„Konwersji Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 16.”

 1. 24 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Opłata, o której mowa w ust. 3 lit. d) nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie, o której mowa w ust. 2.”

 1. W Art. 26 Statutu:
 • W ust. 2 lit a) i c) otrzymują następujące brzmienie:

„a) prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta określone w art. 222a Ustawy,”

„c) informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone wersje kluczowych informacji dla inwestorów oraz informacji dla klienta określonych w art. 222a Ustawy, obejmujące wszystkie zmiany,”

 • 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Roczne i półroczne: połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, a także aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone wersje kluczowych informacji dla inwestorów i informacji dla klienta  określonej w art. 222a Ustawy, obejmujące wszystkie zmiany, są dostępne u Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym.”

 1. 38 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie w odniesieniu do Subfunduszu j ekspozycji AFI, zgodnie z Rozporządzeniem. Ekspozycja AFI nie może przekroczyć 200% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 30 listopada 2016 r.