Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 28 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 5 z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO (dalej „Statut”):

1.      W: tytule Rozdziału XXI, w tytułach art. 110-119 oraz w art. 119 ust. 4 lit. d) (dwukrotnie) Statutu dotychczasową nazwę Subfunduszu „Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej” zastępuje się nową nazwą Subfunduszu „Aviva Investors Europejskich Akcji.”,

2.      W: tytule Rozdziału XXV, w tytułach art. 154-164 oraz w art. 164 ust. 4 lit. d) (dwukrotnie) Statutu dotychczasową nazwę Subfunduszu „Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących” zastępuje się nową nazwą Subfunduszu „Aviva Investors Globalnych Akcji”.

3.      W Art. 5 ust. 1 Statutu:

- lit. i) otrzymuje następujące brzmienie: „Aviva Investors Europejskich Akcji”

- lit. m) otrzymuje następujące brzmienie: „Aviva Investors Globalnych Akcji”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 28 lipca 2017 r.