Ogłoszenie o zmianach Statutów

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji, z dnia 30 września 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Commercial Union Polska –

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul.

Prosta Nr 70, działając jako organ funduszy inwestycyjnych: Commercial Union Fundusz

Inwestycyjny Otwarty „(CU FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod

numerem RFi 261 oraz Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej

Alokacji („CU FIO Aktywnej Alokacji”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych

pod numerem RFi 175,

informuje, że:

1. Uchwałą Nr 32/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu

„Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, Zarząd Commercial Union

Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwalił poniżej cytowaną

zmianę Art. 2 ust. 7 Statutu CU FIO, która wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z

dniem 30 września 2008 r:

„7. Towarzystwo na podstawie zawartej Umowy powierzyło zarządzanie Aktywami

Funduszu Aviva Investors Poland SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej Nr 70.

Zawarcie przez Towarzystwo umowy, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności

wobec Uczestników Funduszu określonej w ust. 6. Za szkody spowodowane

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa powyżej,

Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Aviva Investors

Poland SA, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Aviva Investors

Poland SA nie ponosi odpowiedzialności.”

2. Uchwałą Nr 33/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu

„Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji”, Zarząd

Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwalił

poniżej cytowaną zmianę Art. 3 ust. 7 Statutu CU FIO Aktywnej Alokacji, która

wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 30 września

2008 r.

„7. Towarzystwo na podstawie zawartej Umowy powierzyło zarządzanie Aktywami

Funduszu Aviva Investors Poland SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej Nr 70.

Zawarcie przez Towarzystwo umowy, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności

wobec Uczestników Funduszu określonej w ust. 6. Za szkody spowodowane

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa powyżej,

Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu solidarnie z Aviva Investors

Poland SA, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Aviva Investors Poland

SA nie ponosi odpowiedzialności.”