Ogłoszenie o zmianach Statutów

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji, Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 29 maja 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 24 ust. 7 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.),

zwanej dalej „ustawą”, Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70 („Towarzystwo”), działając jako organ

Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU FIO”), Commercial Union

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji („CU FIO Aktywnej Alokacji”) i

Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”),

ogłasza, że:

I. Uchwałą Nr 7/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu

„Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty” i Uchwałą Nr 15/2009 z dnia

29 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial Union fundusz

Inwestycyjny Otwarty”, Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany

Statutu CU FIO, które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego

ogłoszenia, czyli z dniem 29 maja 2009 r.:

1. W tytule nazwę „Commercial Union” zastępuje się nazwą „Aviva Investors”;

2. Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny

Otwarty i w dalszej części zwany jest „ Funduszem”. Fundusz może używać skróconej

nazwy Aviva Investors FIO.”

3. W Art. 1 ust. 6 nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” zastępuje się nazwą „Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”;

4. W Art. 2 ust. 1 nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” zastępuje się nazwą „Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”;

5. W Art. 4 „Definicje i skróty” wprowadza się następujące zmiany:

1) w definicji ”Dystrybutor” po sformułowaniu „Podmiot

prowadzący działalność maklerską” wprowadza się

sformułowanie „bank krajowy wykonujący działalność, o której

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi, krajowy oddział instytucji kredytowej”;

2) definicja „Statut” otrzymuje następujące brzmienie: „Statut Aviva

Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;”

3) definicja „Towarzystwo” otrzymuje następujące

brzmienie:„Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które

jest organem Funduszu.”

4) definicja „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”

otrzymuje następujące brzmienie: „Ustawa z dnia 29 lipca 2005

r. w obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.

1538, ze zm.)”

5) po ww. definicji dodaje się definicję w następującym brzmieniu:

„Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.)”

6. Użyte w całej treści Statutu sformułowanie „CU” zastępuje się odpowiednio

sformułowaniem „Aviva Investors”;

7. Użyte w całej treści Statutu sformułowanie www.cu.pl zastępuje się

sformułowaniem www.avivainvestors.pl;

8. W Art. 5 ust. 2 zdanie drugie dwukrotnie użytą nazwę „Commercial Union

Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA” skreśla się;

9. W Art. 9 zdanie pierwsze po sformułowaniu „są one realizowane” dodaje się

sformułowanie „w kolejności ich składania, a przy braku możliwości ustalenia

kolejności”;

10. W Art. 11:

1) ust. 1 na końcu dodaje się sformułowanie „i prospekcie informacyjnym

Funduszu.”

2) w ust. 7 lit. b) po sformułowaniu „wskazał funduszowi” dodać

sformułowanie „w pisemnej dyspozycji”;

11. Art. 19a otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 19a.

Zawieszanie i warunki wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva

Investors Małych Spółek i Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek, na zasadach

szczegółowo określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

2. Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva

Investors Małych Spółek i Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek, na zasadach

określonych w art. 99 i art. 130 Statutu.”

12. W Art. 26 ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, w tym połączone

sprawozdanie Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe

Subfunduszy,”

13. Art. 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego

subfunduszu jest Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa.”

14. Dodaje się Art. 36a w następującym brzmieniu:

„Art. 36a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Depozyt Plus

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym

Rozdziale, pod warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i

ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących

przepisach prawa.”

15. W Art. 37:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformułowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym

państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się

sformułowaniem „będące przedmiotem oferty publicznej”;

16. W Art. 37a ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

17. W Art. 38:

1) w ust. 8 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się

sformułowanie „o której mowa w ust. 7”;

2) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się

sformułowanie „o której mowa w ust. 7”;

18. W Art. 46:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym

państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się

sformułowaniem „będące przedmiotem oferty publicznej”;

19. W Art. 46a ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

20. W Art. 47:

1) w ust. 8 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której

mowo a w ust. 7”;

2) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której

mowa w ust. 7”;

21. W Art. 55:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym

państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się

sformułowaniem „będące przedmiotem oferty publicznej”;

22. W Art. 55a ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

23. W Art. 64:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym

rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie

pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące

przedmiotem oferty publicznej”;

24. W Art. 64a ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

25. W Art. 65:

1) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której

mowa w ust. 8”;

2) w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o

której mowa w ust. 8”;

26. W Art. 73:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

w państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku

Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej

Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane

w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się

sformułowaniem „będące przedmiotem oferty publicznej”;

27. W Art. 73a ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

28. W Art. 74:

1) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w

rozumieniu ustawy o rachunkowości”;

2) w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której

mowa w ust. 9”;

29. W Art. 82:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym

państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się

sformułowaniem „będące przedmiotem oferty publicznej”;

30. W Art. 82a ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

31. W Art. 83:

1) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa

w ust. 8”;

2) w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa

w ust. 8”;

32. W Art. 91:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie

członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem

„będące przedmiotem oferty publicznej”;

33. W Art. 92 ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

34. W Art. 93:

1) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w

rozumieniu ustawy o rachunkowości”;

2) w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której

mowa w ust. 9”;

35. W Art. 102:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym

państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się

sformułowaniem „będące przedmiotem oferty publicznej”;

36. W Art. 103 ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

37. W Art. 104:

1) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w

rozumieniu ustawy o rachunkowości”;

2) w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której

mowa w ust. 9”;

38. W Art. 112:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie

członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem

„będące przedmiotem oferty publicznej”;

39. W Art. 113 ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

40. W Art. 114:

1) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w

rozumieniu ustawy o rachunkowości”;

2) w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której

mowa w ust. 9”;

41. W Art. 122:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie

członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w

obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem

„będące przedmiotem oferty publicznej”;

42. W Art. 123 ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające

za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim

oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do

OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

43. W Art. 124:

1) w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w

rozumieniu ustawy o rachunkowości”;

2) w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o

której mowo a w ust. 9”.

II. Uchwałą 8/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial

Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji” i Uchwałą Nr 16/2009 z

dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial Union Fundusz

Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji”, Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej

wskazane zmiany Statutu CU FIO Aktywnej Alokacji, które wchodzą w życie z

dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, czyli z dniem 29 maja 2009 r.:

1. W tytule nazwę „Commercial Union” zastępuje się nazwą „Aviva Investors”;

2. Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny

Otwarty Aktywnej Alokacji w dalszej części zwany jest „ Funduszem”. Fundusz może

używać skróconej nazwy Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji.”;

3. W Art. 1 ust. 5 nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” zastępuje się nazwą „Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”;

4. W Art. 2 „Definicje i skróty” wprowadza się następujące zmiany:

1) w definicji ”Dystrybutor” po sformułowaniu „Podmiot prowadzący działalność

maklerską” wprowadza się sformułowanie „, bank krajowy wykonujący działalność, o

której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, krajowy

oddział instytucji kredytowej”;

2) definicja „Statut” otrzymuje następujące brzmienie: „Statut Aviva Investors Funduszu

Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji;”

3) definicja „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:„Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

które jest organem Funduszu.”;

4) definicja „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” otrzymuje następujące

brzmienie: „Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w obrocie instrumentami finansowymi

(Dz.U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.)”;

5) po ww. definicji dodaje się definicję w następującym brzmieniu: „Ustawa o

rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002

r., Nr 76, poz. 694, ze zm.)”;

5. Użyte w całej treści Statutu sformułowanie „CU” zastępuje się odpowiednio

sformułowaniem „Aviva Investors”;

6. Użyte w całej treści Statutu sformułowanie www.cu.pl zastępuje się

sformułowaniem www.avivainvestors.pl;

7. W Art. 3 ust. 1 nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” zastępuje się nazwą „Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”;

8. W Art. 7:

1) w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

w państwie członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku

Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej

Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

2) w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane

w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się

sformułowaniem „będące przedmiotem oferty publicznej”;

9. W Art. 7a ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych

otrzymuje następujące brzmienie: „1. Fundusz może zawierać umowy mające za

przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na Rynku

Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub

w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych

w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa

członkowskie:”

10. W Art. 8:

1) w ust. 11 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu

ustawy o rachunkowości”;

2)w ust. 12 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 11”.

III. Uchwałą 9/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial

Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” i Uchwałą Nr 17/2009 w

sprawie zmiany Statutu „Commercial Union Specjalistyczny Fundusz

Inwestycyjny Otwarty”, Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany

Statutu CU SFIO, które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego

ogłoszenia, czyli z dniem 29 maja 2009 r.:

1. W tytule nazwę „Commercial Union” zastępuje się nazwą „Aviva Investors”,

2. Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz

Inwestycyjny Otwarty i w dalszej części zwany jest „ Funduszem”. Fundusz może używać

skróconej nazwy Aviva Investors SFIO.”

3. W Art. 1 ust. 5 nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” zastępuje się nazwą „Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”;

4. W Art. 2 ust. 1 nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” zastępuje się nazwą „Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”;

5. W Art. 2 w ust. 7 sformułowania „Commercial Union Investment Management

(Polska) SA” zastępuje się odpowiednio sformułowaniami „Aviva Investors

Poland”;

6. W Art. 4 „Definicje i skróty”:

1) definicja „Statut” otrzymuje następujące brzmienie: „Statut Aviva Investors

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;”

2) definicja „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:„Aviva

Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, które jest organem Funduszu.”;

7. użyte w całej treści Statutu sformułowanie „CU” zastępuje się odpowiednio

sformułowaniem „Aviva Investors”;

8. użyte w całej treści Statutu sformułowanie www.cu.pl zastępuje się

sformułowaniem www.avivainvestors.pl

9. W Art. 5:

1) ust. 6 wykreśla się nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo

Ubezpieczeń na Życie SA”.

2) ust. 9 skreśla się;

10. W Art. 6:

1) wykreśla się nazwę „Commercial Union Polska – Towarzystwo

Ubezpieczeń na Życie SA”;

2) sformułowanie „CU” zastępuje się sformułowaniem „Aviva”;

3) po sformułowaniu „Towarzystwo” dodaje się sformułowanie „akcjonariusze

Towarzystwa”;

11. W Art. 9 ust. 1 na końcu dodaje się sformułowanie „i prospekcie informacyjnym

Funduszu.”

12. W Art. 12 ust. 11 skreśla się;

13. W Art. 18 ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, w tym połączone sprawozdanie

Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy,”

14. W Art. 19:

1) w ust. 4 skreśla się sformułowanie „Commercial Union Polska – Towarzystwo

Ubezpieczeń na Życie SA”;

2) w ust. 9 zdanie pierwsze skreśla się;

Ww. zmiany Statutu CU FIO, CU FIO Aktywnej Alokacji i CU SFIO wchodzą w życie z

dniem dokonania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.cu.pl , tj. z dniem 29

maja 2009 r.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa informuje, że w dniu 30 maja 2009 r. niniejsze

ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.avivainvestors.pl

II. Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Aviva

Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w

Warszawie, ul. Prosta 70 („Towarzystwo”), działając jako organ Commercial Union

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”), ogłasza, że

Uchwałą Nr 17/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial

Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, Zarząd Towarzystwa uchwalił

niżej wskazane zmiany Statutu CU SFIO, które wchodzą w życie w terminie 3

miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, czyli z dniem 29 sierpnia 2009 r.:

1. W Art. 59:

1) w ust. 2 lit. d) sformułowanie „spełniające warunki określone w art. 32

Statutu” skreśla się;

2) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne, jednostki

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach

wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna

zakłada lokowania aktywów w nieskarbowe instrumenty o charakterze dłużnym lub

pieniężnym”

3) ust. 4 i 5 skreśla się;

2. W Art. 60 ust. 2-8 skreśla się;

3. W Art. 61:

1) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery

wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1

pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”

2) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego

samego emitenta będących portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć 20 %

wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

4. W Art. 62:

1) w ust. 5 sformułowanie „nabywanych” zastępuje się sformułowaniem „przy

transakcjach zawieranych”;

2) ust. 8 skreśla się;

3) w ust. 9 sformułowanie „uznane indeksy” zastępuje się sformułowaniem

”indeksy giełdowe lub indeksy o podobnym charakterze”

Ww. zmiany Statutu CU SFIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania na

stronie internetowej www.cu.pl ogłoszenia o zmianach, tj. z dniem 29 sierpnia 2009 r.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa informuje, że w dniu 30 maja 2009 r. niniejsze

ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.avivainvestors.pl