Ogłoszenie o zmianach statusu

Ogłoszenie o zmianach statusu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 2) i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że:

I. Uchwałą Nr 1/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 3/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu Aviva Investors SFIO, które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 5 czerwca 2013 r.,

II. Na zmianę Statutu Aviva Investors SFIO w zakresie dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia w Decyzji Nr DFL/I//4033/13/9/13//U /MK z dnia 13 maja 2013 r.

„1. W Art. 5 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się, co następuje:

„e) Aviva Investors Spółek Dywidendowych”

b) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Jedyny akcjonariusz dokona, na zasadzie wyłączności, zapisu na Jednostki Uczestnictwa i wpłaty w wysokości określonej w ust. 5. Rozpoczęcie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nastąpi w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia Komisji na utworzenie Funduszu i zakończy się nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia zapisów. W terminie 14 dni od zakończenia zapisów nastąpi przydzielenie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, o wartości 100 złotych każda, jaka przypada na dokonaną wpłatę, powiększoną o odsetki lub inne pożytki uzyskane od dnia wpłaty do dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Towarzystwo złoży wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.”

c) ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Dokonanie wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, pod rygorem odmowy dokonania przydziału Jednostek Uczestnictwa, nie może naruszać postanowień art. 28, 29, 30,38,39,40,48,49,50, 58, 59, 60, 68,69 oraz 70 Statutu.”

2. W Art. 12 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa dla poszczególnych Subfunduszy określają art.: 33,43, 53, 63 i 73 Statutu.”

b) ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Dokonanie wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, pod rygorem odmowy dokonania przydziału Jednostek Uczestnictwa, nie może naruszać postanowień art. 28,29,30,38,39,40,48,49,50, 58,59, 60, 68,69 oraz 70 Statutu.”

3. W Art. 19 ustęp 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. W przypadku wniesienia wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, ich wartość określa się zgodnie z zasadami wyceny określonymi w art. 17 Statutu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wierzycielskich papierów wartościowych ich wartość powiększa się o naliczone odsetki. Za wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych rozumie się ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Dokonanie wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, pod rygorem odmowy dokonania przydziału Jednostek Uczestnictwa, nie może naruszać postanowień art. 28, 29, 30, 38, 39, 40, 48, 49,50, 58, 59, 60, 68,69 oraz 70 Statutu.”

4. W Art. 20 ust. 6 Statutu lit. j) otrzymuje następujące brzmienie:

„j) ustalenie kosztów dotyczących likwidowanego Subfunduszu i należności likwidowanego Subfunduszu, które to koszty i należności dotyczą całego Funduszu, następuje zgodnie z zasadą określoną w art. 36 ust. 4, art. 46 ust. 4, art. 56 ust. 4, art. 66 ust. 4 oraz 76 ust. 4 Statutu.”

5. Dodaje się Rozdział XVI w następującym brzmieniu:

,,Rozdział XVI.

2

Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych

Art. 67

Cel inwestycyjny Subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu

w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu określonego w ust.1.

Art. 68

Kryteria doboru lokat Subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych

1. W ramach limitów, o których mowa w Art. 70 Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu przede

wszystkim w akcje, głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy.

2. Subfundusz będzie dążył do tego, aby co najmniej połowę wartości portfela akcji Subfunduszu,

stanowiła wartość akcji spółek wchodzących w skład publikowanego przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie SA, indeksu WIGdiv.

3. Ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji

środków oraz doborze akcji będzie obejmowała głównie:

a) analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno –

finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek, sektorów, branż lub rynków;

b) ocenę poziomu wycen rynkowych;

c) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych oraz zmienności ich cen,

d) ocenę spodziewanych poziomów dywidend dla poszczególnych spółek i rynków akcji.

Art. 69

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych

1. Subfundusz, jako subfundusz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego

uczestnikami mogą być wyłącznie osoby prawne, przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje

zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego

zamkniętego, z uwzględnieniem zasad i ograniczeń opisanych w niniejszym Rozdziale.

2. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe;

b) waluty;

c) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności osób fizycznych;

d) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;

e) instrumenty rynku pieniężnego

- pod warunkiem że są zbywalne.

3. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez

Towarzystwo oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, mających

siedzibę za granicą.

Art.70

Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne Subfunduszu Aviva Investors Spółek

Dywidendowych

1. Całkowita wartość lokat w akcje, łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego

inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie

aktywów głównie w akcje będzie wynosiła nie mniej niż 70% i może wynieść 100% wartości

Aktywów Subfunduszu.

2. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego

będzie nie większa niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Art.71

Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych lub udzielanych przez Subfundusz

Aviva Investors Spółek Dywidendowych

1. Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub

bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75 %

wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

3

2. Subfundusz nie może udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeń lub gwarancji ani emitować

obligacji.

3. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery

wartościowe.

4. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego

emitenta będących portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć 20% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.

Art. 72

Lokaty Subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane

instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.

2. Subfundusz może lokować aktywa w instrumenty pochodne, dla których instrumentami

bazowymi (bazą) są:

a) indeksy giełdowe lub indeksy o podobnym charakterze, które muszą spełniać warunki w

zakresie miarodajnego odwzorowania rynku, którego indeks dotyczy, odpowiedniego

rozproszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewniania dostępnych publicznie informacji o

indeksie,

b) akcje,

c) dłużne papiery wartościowe,

d) instrumenty rynku pieniężnego,

e) kursy walut,

f) stopy procentowe.

3. Subfundusz nie będzie wystawiał opcji.

4. Zasady i warunki zajmowania przez Subfundusz pozycji w instrumentach pochodnych są

następujące:

a) dokonywanie lokat w instrumenty pochodne może mieć na celu zarówno ograniczenie

ryzyka inwestycyjnego (transakcje zabezpieczające), jak i zwiększenie rentowności

portfela inwestycyjnego oraz efektywniejsze osiągnięcie celu inwestycyjnego;

b) w przypadku transakcji zabezpieczających głównym kryterium doboru instrumentów

pochodnych będzie charakterystyka instrumentu pochodnego przy uwzględnieniu rodzaju

zabezpieczanych lokat;

c) w przypadku dokonywania transakcji dotyczących instrumentów pochodnych w celu

zwiększenia rentowności portfela inwestycyjnego lub efektywniejszego osiągnięcia celu

inwestycyjnego, Subfundusz kieruje się kryterium zgodności ze strategią i celem

inwestycyjnym Subfunduszu, ceną, płynnością oraz wielkością kosztów transakcyjnych;

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym

niewystandaryzowane instrumenty pochodne w szczególności w sytuacji gdy

zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmiany poziomu zaangażowania w

papiery wartościowe lub rodzaje klas aktywów jest bardziej efektywne, w szczególności

pod względem kosztów, szybkości realizacji, bezpieczeństwa rozliczenia oraz możliwości

realizacji zamierzonej strategii, niż zakup instrumentów lub papierów wartościowych

będących bazą dla tych instrumentów pochodnych.

5. Łączna wartość instrumentów bazowych (bazy) dla instrumentów pochodnych stanowiących

lokaty Subfunduszu nie może być wyższa niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym

łączna wartość instrumentów bazowych (bazy) dla instrumentów pochodnych stanowiących

lokaty Subfunduszu z wyłączeniem wartości walut stanowiących bazę instrumentów

pochodnych opartych o kurs walutowy, przy transakcjach zawieranych w celu zabezpieczenia

ryzyka walutowego nie może być wyższa niż 30% aktywów Subfunudszu.

6. Transakcje dotyczące niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych mogą być zawierane

przez Subfundusz wyłącznie z bankami, z którymi Subfundusz zawarł uprzednio ramową

umowę dotyczącą transakcji instrumentami pochodnymi (ISDA).

7. Wartość maksymalnego ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji,

których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym

kontrahentem nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli

kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny - 20% wartości

Aktywów Subfunduszu.

8. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument

pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez Subfundusz limitów

inwestycyjnych.

9. Z lokatami w instrumenty pochodne związane są następujące rodzaje ryzyk:

4

a) ryzyko niekorzystnej zmiany ceny rynkowej instrumentu bazowego;

b) ryzyko dźwigni finansowej polegające na możliwości poniesienia strat z tytułu inwestycji

w instrument pochodny stanowiących istotną cześć lub przewyższających wartość

depozytu zabezpieczającego;

c) ryzyko niedopasowania wyceny instrumenty pochodnego do wyceny instrumentu

bazowego;

d) ryzyko niewypłacalności kontrahenta dotyczące w szczególności niewystandaryzowanych

instrumentów pochodnych;

e) ryzyko płynności, czyli ryzyko braku możliwości zamknięcia w odpowiednio krótkim czasie

pozycji na instrumentach pochodnych bez znacznego negatywnego wpływu na wartości

Aktywów Netto Subfunduszu;

f) ryzyko rozliczenia występujące w szczególności w przypadku rozliczania transakcji

zakupu lub sprzedaży instrumentów pochodnych, które nie są gwarantowane przez izby

rozliczeniowe,

g) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych

systemów kontrolnych.

10. Pomiar ryzyk, o których mowa w ust. 9, jest wykonywany poprzez:

a) analizę zmienności cen instrumentów bazowych,

b) cykliczną ocenę wypłacalności kontrahentów lub emitentów instrumentów bazowych,

w szczególności analizę zmian ich ratingów,

c) analizę wrażliwości ceny instrumentu na zmianę odpowiednich parametrów

rynkowych,

d) kontrolę wartości nominalnej instrumentu pochodnego do wartości zabezpieczanego

instrumentu,

e) w odniesieniu do wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, badanie wartości

obrotów na rynku danego instrumentu do wartości posiadanej ekspozycji.

Art. 73

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva

Investors Spółek Dywidendowych

Minimalna początkowa wpłata w środkach pieniężnych do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda

następna wpłata w środkach pieniężnych nie może być niższa niż 100 złotych.

Art. 74

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych

Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej.

Art. 75

Dochody Subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.

Art. 76

Koszty obciążające Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 1,5% w skali roku naliczone od

średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości

Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie

rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego

następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i prowadzenie

rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i

praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz

pożyczek i kredytów bankowych;

5

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe

i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w Art. 21 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w Art. 20 ust. 8.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w

całości z Aktywów Subfunduszu;

b) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu

na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i d) związanych z transakcjami

nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą

proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d) w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu,

dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych oraz innych

Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva

Investors Spółek Dywidendowych w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny

poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe

koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3, w

szczególności:

a) wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów Subfunduszu;

b) opłaty dla Agenta Transferowego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o

świadczenie usług Agenta Transferowego;

c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji

materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje w terminach wynikających z przepisów

prawa lub zawartych umów.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach

internetowych www.avivainvestors.pl, tj. w dniu 5 czerwca 2013 r.