Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji w nowym subfunduszu istniejącego funduszu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Działając na podstawie art. 243 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz.1546, ze zm.), Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70 (dalej

„Towarzystwo”), dokonuje ogłoszenia o zamiarze przekształcenia funduszu inwestycyjnego

„Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji” (dalej „Aviva Investors

FIO Aktywnej Alokacji”) w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego

otwartego z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą „Aviva Investors Fundusz

Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Aviva Investors. FIO”).

Przekształcenie dokonywane jest na podstawie art. 240 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy o funduszach

inwestycyjnych oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 stycznia 2011 r. o

numerze DFL/4032/92/7/10/11/VI/U/14-7-1/AP.

Dodatkowo Towarzystwo informuje, że po upływie jednego miesiąca od daty niniejszego

Ogłoszenia, złoży do sądu rejestrowego w Warszawie wniosek o wykreślenie funduszu

„Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji” i wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych

zmian statutu funduszu „Aviva Investors FIO”. Przekształcenie funduszu „Aviva Investors

FIO Aktywnej Alokacji” w subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami

„Aviva Investors FIO” nastąpi z chwilą wykreślenia funduszu „Aviva Investors FIO

Aktywnej Alokacji” z rejestru funduszy inwestycyjnych i wpisania zmian statutu funduszu

„Aviva Investors FIO” do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Z chwilą wykreślenia z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu „Aviva Investors FIO

Aktywnej Alokacji” i wpisu zmian statutu funduszu „Aviva Investors FIO” do rejestru

funduszy inwestycyjnych:

- fundusz „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji” podlegający przekształceniu, staje

się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z

wydzielonymi subfunduszami pod nazwą „Aviva Investors FIO”,

- jednostki uczestnictwa funduszu „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji”

podlegającego przekształceniu, stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu

Aviva Investors Aktywnej Alokacji, odpowiadającego zgodnie ze statutem „Aviva

Investors FIO”, przekształconemu funduszowi „Aviva Investors FIO Aktywnej

Alokacji”;

- fundusz „Aviva Investors FIO” wstępuje w prawa i obowiązki funduszu „Aviva

Investors FIO Aktywnej Alokacji” podlegającego przekształceniu;

- aktywa funduszu „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji” stają się aktywami

funduszu „Aviva Investors FIO” wchodzącymi w skład aktywów subfunduszu Aviva

Investors Aktywnej Alokacji odpowiadającego, zgodnie ze statutem „Aviva Investors

FIO”, przekształconemu funduszowi „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji”;

- zobowiązania funduszu „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji” stają się

zobowiązaniami funduszu „Aviva Investors FIO” obciążającymi subfundusz Aviva

Investors Aktywnej Alokacji, odpowiadający zgodnie ze statutem „Aviva Investors

FIO”, przekształconemu funduszowi „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji”;

- rejestry Uczestników funduszu „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji” stają się

subrejestrami Uczestników funduszu „Aviva Investors FIO”, odpowiadającymi

zgodnie ze statutem „Aviva Investors FIO”, przekształconemu funduszowi „Aviva

Investors FIO Aktywnej Alokacji”;

- rejestry aktywów funduszu „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji” stają się

subrejestrami aktywów subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji funduszu

„Aviva Investors FIO”, odpowiadającego zgodnie ze statutem „Aviva Investors FIO”,

przekształconemu funduszowi „Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji”.