Ogłoszenie o nieważności niektórych zmian Statutów

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji, z dnia 27 lutego 2009 r.

Działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. – „Ustawa”) oraz uwzględniając treść

Pisma skierowanego w dniu 14 maja 2009 r. do Commercial Union Polska – Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych SA przez Komisję Nadzoru Finansowego, Commercial Union

Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70

(„Towarzystwo”), działając jako organ Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego („CU FIO”) oraz Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Aktywnej Alokacji („CU FIO Aktywnej Alokacji”), niniejszym ogłasza, że:

1. ogłoszone w dniu 27 lutego 2009 r. zmiany Statutu CU FIO w zakresie art. 37 ust. 1

lit. a), art. 46 ust. 1 lit. a), art. 55 ust. 1 lit. a), art. 64 ust. 1 lit. a), art. 73 ust. 1 lit.a),

art. 82 ust. 1 lit. a), art. 91 ust. 1 lit. a), art. 102 ust. 1 lit.a), art. 112 ust. 1 lit.a), art.

122 ust. 1 lit.a) oraz w przypadku Statutu CU FIO Aktywnej Alokacji w zakresie art.

7 ust. 1 lit.a), dotyczące dodania możliwości lokowania na Rynku Zorganizowanym

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie

członkowskim, z uwagi na treść art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy w zw. z art. 58 Kodeksu

cywilnego, są nieważne i nie wywierają jakichkolwiek skutków prawnych w stosunku

do Statutów CU FIO i CU FIO Aktywnej Alokacji, tzn. treść ww. Statutów w

powyższym zakresie pozostaje niezmieniona. Ww. zmiany Statutów CU FIO i CU

FIO Aktywnej Alokacji, zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy wymagają

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, którego w chwili dokonywania

Ogłoszenia w dniu 27 lutego 2009 r. Towarzystwo nie posiadało.

2. ogłoszone w dniu 27 lutego 2009 r. zmiany Statutu CU FIO w zakresie art. 37a ust.

1, art. 46a ust. 1, art. 55a ust. 1, art. 64a ust. 1, art. 73a ust. 1, art. 82a ust. 1, art. 92

ust. 1, art. 103 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 123 ust. 1 oraz w przypadku Statutu CU FIO

Aktywnej Alokacji w zakresie art. 7a ust. 1, dotyczące dodania możliwości lokowania

na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej

Polskiej lub innym państwie członkowskim, z uwagi na treść art. 24 ust. 1 pkt 2)

Ustawy w zw. z art. 58 Kodeksu cywilnego, są nieważne i nie wywierają

jakichkolwiek skutków prawnych w stosunku do Statutów CU FIO i CU FIO

Aktywnej Alokacji, tzn. treść ww. Statutów w powyższym zakresie pozostaje

niezmieniona. Ww. zmiany Statutów CU FIO i CU FIO Aktywnej Alokacji, zgodnie

z treścią art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru

Finansowego, którego w chwili dokonywania Ogłoszenia w dniu 27 lutego 2009 r.

Towarzystwo nie posiadało.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że podejmie właściwe działania prawne mające na celu

uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ww. zmian Statutów CU

FIO i CU FIO Aktywnej Alokacji.