Ogłoszenie o nieudzieleniu zezwolenia na zmiany statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny oraz o nieziszczeniu się warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian statutu, z dnia 27 listopada 2017 r.

W nawiązaniu do „Ogłoszenia o zmianach Statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 15 września 2017 r.” oraz na podstawie art. 24 ust. 8c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego nie udzieliła zezwolenia na zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny. W związku z powyższym zmiany Statutu mające bezpośredni związek ze zmianami Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, ogłoszone w dniu 15 września 2017 r. pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, pisane w ww. Ogłoszeniu pogrubioną czcionką i oznaczone „*”, nie weszły w życie.