Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419,informuje, o dokonaniu w dniu 1 sierpnia 2016 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO :

 1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku,  3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, a następnie w dniu 1 sierpnia 2016 roku.

 1. W Rozdziale I „ Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”, pkt 1 zatytułowany „Firma, siedziba i adres Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie:

Firma: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Siedziba:                             Warszawa

Adres:                                 ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

 1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”, dokonuje się następujących zmian:

- pkt 1 zatytułowany „Firma, siedziba i adres oraz inne dane Towarzystwa”, otrzymuje następujące brzmienie:

Firma:          Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:                       Polska

Siedziba:                             Warszawa

Adres:                                 ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Telefon:                               22 557 48 44

Fax:                                                22 557 40 86

Adres strony internetowej:     www.aviva.pl

Adres poczty elektronicznej:  bok@aviva.pl

 - w pkt 3 zatytułowanym „Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru”, akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

W dniu 9 maja 2001 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Obecnie sądem rejestrowym dla Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- w pkt 7 zatytułowanym „Imiona i nazwiska”, w lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

 • Adam Uszpolewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mark Versey – Członek Rady Nadzorczej
 • Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
 • Paul Grimshare – Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Wieczorek-Nowak – Członek Rady Nadzorczej
 • Bartosz Niewiadomski – Członek Rady Nadzorczej

- w pkt 7 zatytułowanym „Imiona i nazwiska”, w lit. c) akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

Portfel instrumentów dłużnych:

 • Grzegorz Latała
 • Marcin Mężykowski
 • Radosław Gałecki
 1. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, dokonuje się następujących zmian:

- pkt 1 zatytułowany „Dane o podmiocie prowadzącym Rejestr Uczestników Funduszu (Agent Transferowy)” otrzymuje następujące brzmienie:

Firma:                                  Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Siedziba:                             Warszawa

Adres:                                 ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Telefon:                               22 557 48 44

Fax:                                                22 557 40 86

-  pkt 2 zatytułowany „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” w lit. a) akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

Firma:          Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Siedziba:      Warszawa

Adres:         ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Forma prawna:         spółka akcyjna

Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.