Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 19 maja 2011 r.

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że w dniu 19 maja 2011 r. na stronach internetowych Towarzystwa zostały opublikowane zmiany w treści Statutu Aviva Investors SFIO, stanowiącego Załącznik do Prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO.

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO powodują konieczność aktualizacji prospektu informacyjnego Aviva SFIO, którego tekst jednolity według stanu na dzień 19 maja 2011 r., Towarzystwo publikuje w załączeniu.

Dodatkowo Towarzystwo pragnie wskazać, że z uwagi na zakres dokonywanych zmian, brak jest konieczności aktualizacji Skrótu prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO.