Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 18 grudnia 2012 r.

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 212, poz. 1554) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. dokonano zmian w treści Prospektu Informacyjnego Aviva Investors FIO wynikających ze zmian Statutu Aviva Investors FIO, w postaci:

1. Na stronie tytułowej w informacji o datach aktualizacji na końcu dodaje się datę „18 grudnia 2012 r.”;

2. W Rozdziale II pkt 7 lit. b skreśla się „Dominika Kraśko-Białek” i wpisuje się „Elżbieta Jolanta Wójcik”;

3. W Rozdziale III w punkcie oznaczonym lit. b dotyczącym „Oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną” skreśla się sformułowanie „Andrzej J. Konopacki Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 1750 Warszawa, 30 czerwca 2012 r.” i wpisuje się „Tomasz Orłowski Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 12045.”

4. W Rozdziale III w pkt 2 „Dane o subfunudszach” w pkt 2.15. dotyczącym Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych ppkt 2.15.1, w początkowej części do sformułowania „Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych”, otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w:

a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,

b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,

c) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, będzie nie niższa niż 70 proc. i może wynieść 100 proc. wartości Aktywów Subfunduszu.

Subfundusz będzie dążył, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu. Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne lokaty, w ramach limitów, o których mowa powyżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Subfundusz głównie na podstawie oceny możliwości zmian wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dokonywanej w ramach oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji i rynkach finansowych instrumentów dłużnych.

Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych służyć będzie ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, która będzie obejmowała w szczególności:

a) ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego;

b) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;

c) ocenę sytuacji gospodarczej kraju;

d) ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;

e) ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;

f) ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

g) ocenę ryzyka braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, zmienności ich cen;

h) ocenę ryzyka braku płynności (zawieszenia odkupień) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; i) ocenę polityki inwestycyjnej realizowanej przez podmioty wymienione w lit. h).”

Zmiany Statutu Aviva Investors FIO powodujące konieczność aktualizacji Prospektu Informacyjnego zostały ogłoszone na stronie internetowej www.avivainvstors.pl w dniu 18 września 2012 roku.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz skrót tego prospektu publikujemy w załączeniu.