Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 9 września 2016 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą
w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, o dokonaniu w dniu 9 września 2016 r. następujących zmian
w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO :

  1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku,  3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku,
w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku,
w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, a następnie w dniu 9 września 2016 roku.

  1. W Rozdziale III „Dane o funduszu”, pkt 1 „Dane o Funduszu” w ppkt 6 zatytułowanym „Sposób i szczegółowe warunki”, dokonuje się następujących zmian:

- w lit. e) zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem („Zamiany”), akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) („Zamiana”) poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym i nabycie, za środki pieniężne z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w wybranym Subfunduszu Docelowym. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek Subfunduszu docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.

Warszawa, 9 września 2016 r.