Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 9 września 2016 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą
w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 9 września 2016 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

  1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

„ Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, zaktualizowany
w dniu 10 maja 2010 roku, w dniu 22 października 2010 roku, w dniu 31 maja 2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 roku, w dniu 31 maja 2012 roku, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 12 listopada 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 28 listopada 2014 roku w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, a następnie w dniu 9 września 2016 roku.”

  1. W Rozdziale III „Dane o funduszu”, pkt 1 „Dane o Funduszu” w ppkt 6 zatytułowanym „Sposób i szczegółowe warunki”, dokonuje się następujących zmian:

- w lit. c) dotyczącej konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”), akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo ("Konwersji") poprzez, na podstawie jednego złożonego zlecenia, odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa
w Funduszu źródłowym.

- w lit. e) dotyczącej zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem („Zamiany”), akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) („Zamiana”) poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym i nabycie, za środki pieniężne z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w wybranym Subfunduszu Docelowym. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek Subfunduszu docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.

  1. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” dokonuje się następujących zmian:

- ppkt 18  „TFI BGŻ BNP Paribas Polska SA”, otrzymuje brzmienie:

Firma:          TFI BGŻ BNP Paribas Polska SA

Siedziba:      Warszawa

Adres:        ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

Telefon:       22 566 98 00

Zakres świadczonych usług - do zadań TFI BNP Paribas Polska SA w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa należy:

  • przyjmowaniu od Klientów w imieniu i na rzecz których działa na podstawie Pełnomocnictw Dystrybutor, zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
  • przyjmowaniu od Klientów w imieniu i na rzecz których działa na podstawie Pełnomocnictw Dystrybutor dyspozycji Zamiany/Konwersji, odkupienia i innych oświadczeń woli dotyczących uczestnictwa w Funduszu.

Warszawa, 9 września 2016 r.