Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 30 listopada 2016 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419,informuje, o dokonaniu w dniu 30 listopada 2016 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku,  3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, a następnie w dniu 30 listopada 2016 roku.

Warszawa, 30 listopada 2016 roku

2.   W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”:

a)     w pkt 7 b wykreśla się Paul Grimshare, wpisuje się Thomas  Howard.

b)    W pkt 9 dodaje się lit c) Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Lokacyjnym.

3.   W Rozdziale III „Dane o funduszach”:

a)    w pkt 1.9 lit a.i b. uaktualniono organ promulgacyjny jednolitych tekstów aktów prawnych wskazanych w tych punktach;

b)    w pkt 1.11. lit. a. pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli ostatni dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, z przyczyn, o których mowa w pkt. 6 lub 7 nie odzwierciedla wartości godziwej składnika lokat Funduszu wyceniając ten składnik uwzględnia się średnią cenę z ofert kupna i sprzedaży instytucji finansowych kwotujących ten składnik lokat Funduszu z tym, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne, o ile oferty te zostały zgłoszone po raz ostatni w takim terminie, iż wycena składnika lokat Funduszu w oparciu o te oferty odzwierciedla jego wartość godziwą. W szczególności wyceny dokonuje się na podstawie wskaźników:

a)        Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika lokat Funduszu,

b)        Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnika lokat Funduszu,

c)        średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na tym rynku w momencie zamknięcia sesji z zastrzeżeniem, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat nienotowanych na aktywnych rynku.”

c)     W pkt 1.11 lit. b zostało zamieszczone uaktualnione Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną.

d)    został dodany pkt 1.12 w następującym brzmieniu oraz zmieniono kolejną numerację:

Informacja o zasadach działania Zgromadzenia Uczestników

a.      Sposób zwoływania Zgromadzenia Uczestników

1.         W przypadkach przewidzianych w Statucie  w Funduszu może zostać zwołane Zgromadzenie Uczestników.

2.         Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu w Warszawie określonym przez Towarzystwo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

3.         Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika wpisanego do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na dzień roboczy poprzedzający dzień sporządzenia zawiadomień, indywidualnie przesyłką poleconą lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. Przed przekazaniem zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Towarzystwo zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia na stronach internetowych www.aviva.pl oraz udostępnia je w siedzibie Towarzystwa.

b.      Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników

1.         Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników, przy czym w sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu są tylko Uczestnicy tego Subfunduszu. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu sporządza Agent Transferowy.

2.         Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.         Pracownicy oraz członkowie organów Towarzystwa mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Uczestników.

4.         Za zgodą Zarządu Towarzystwa podczas Zgromadzenia Uczestników mogą być także obecne inne osoby.

5.         Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.

c.       Tryb działania i podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Uczestników

1.         Zgromadzenie Uczestników otwiera oraz prowadzi osoba wyznaczona na przewodniczącego przez Zarząd Towarzystwa. Osoba ta w szczególności:

1)         zapewnia prawidłowy przebieg Zgromadzenia Uczestników,

2)         udziela głosu,

3)         wydaje zarządzenia porządkowe,

4)         zarządza głosowania, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłasza ich wyniki,

5)         rozstrzyga wątpliwości proceduralne.

2.         Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem związanych z koniecznością zwołania Zgromadzenia Uczestników.

3.         Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia przez Zgromadzenie Uczestników zgody.

4.         Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.

5.         Uchwała o wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Uczestników  zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

6.         Uchwały Zgromadzenia Uczestników protokołowane są przez notariusza. 

d.      Powiadamianie Uczestników oraz pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Uczestników

1.         Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Uczestników będą publikowane przez Towarzystwo na stronach internetowych www.aviva.pl oraz udostępniane w siedzibie Towarzystwa,, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich powzięcia.

2.         Uchwały Zgromadzenia Uczestników sprzeczne z Ustawą mogą być zaskarżone na zasadach określonych w Ustawie.

3.         Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.”

e)    Pkt 2.1.2. lit.b, 2.2.2.lit.b.,2.3.2. lit.b., 2.4.2.lit.b.,2.5.2.lit.b zostały uzupełnione w sposób następujący:

„W ramach systemu zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do Subfunduszu Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, określone dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI) oraz oblicza ekspozycję AFI rozumianą jako kwota zaangażowania Subfunduszu uwzględniająca wszystkie aktywa i zobowiązania Subfunduszu, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1896) , albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania Subfunduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą Subfunduszu.

W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7  rozporządzenia delegowanego  Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013) – dalej „Rozporządzenie” oraz metodą zaangażowania określoną w art. 8 ww. Rozporządzenia. System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zapewnia, aby w żadnym momencie wartość ekspozycji AFI w odniesieniu do Subfunduszu nie przekroczyła 400% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

4.   W Rozdziale IV „Dane o depozytariuszu” pkt 2 lit.a i b otrzymały następujące brzmienie:

„Zakres obowiązków Depozytariusza.

a.         Do obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu należy:

1)        przechowywanie Aktywów Funduszu,

2)        prowadzenie rejestru wszystkich Aktywów Funduszu ,

3)        zapewnienie aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;

4)        zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu,

5)        zapewnienie aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem,

6)        zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu,

7)        zapewnienie, aby dla każdego Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,

8)        zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem,

9)        wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są  sprzeczne z przepisami prawa lub Statutem,

10)      weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8.

11)      dokonanie likwidacji Funduszu w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i Statutu,

12)      wykonywanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

b.         Obowiązki Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu.

Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać Komisję o fakcie działania Funduszu z naruszeniem prawa, Statutu  lub gdy nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. W przypadku likwidacji Funduszu Depozytariusz jest likwidatorem Funduszu, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. Depozytariusz jest zobowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz Uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.”

5.   W Rozdziale VI Informacje dodatkowe pkt 3 otrzymał następujące brzmienie:

Wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu.

Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa, w Internecie na stronie www.aviva.pl oraz pod numerem infolinii 22 557 44 44.”

6.     W Rozdziale VII Załączniki zmieniono: Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1896);”

Warszawa, 30 listopada 2016 r.