Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 30 listopada 2016 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

 1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku,  3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, a następnie w dniu 30 listopada 2016 roku.

Warszawa, 30 listopada 2016 roku

 1. W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”:
 2. w pkt 7 b wykreśla się Paul Grimshare, wpisuje się Thomas 
 3. W pkt 9 dodaje się lit c) Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Lokacyjnym.
 1. W Rozdziale III „Dane o funduszach”:
 2. W pkt 1.6. w lit. c dodaje się:

„Konwersja jest możliwa tylko w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestowania, których regulamin to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu. Konwersja nie podlega opłacie manipulacyjnej.”

i skreśla się „Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej będącej różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu, na którego jednostki ma zostać dokonana konwersja i wysokości stawki w dotychczasowym Subfunduszu.”

 1. W pkt 1.6. lit. f w pkt 3)  skreśla się „Konwersją”
 1. w pkt 1.9 lit a.i c. uaktualniono organ promulgacyjny jednolitych tekstów aktów prawnych wskazanych w tych punktach;
 1. w pkt 1.11. lit. a. pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli ostatni dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, z przyczyn, o których mowa w pkt. 6 lub 7 nie odzwierciedla wartości godziwej składnika lokat Funduszu wyceniając ten składnik uwzględnia się średnią cenę z ofert kupna i sprzedaży instytucji finansowych kwotujących ten składnik lokat Funduszu z tym, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne, o ile oferty te zostały zgłoszone po raz ostatni w takim terminie, iż wycena składnika lokat Funduszu w oparciu o te oferty odzwierciedla jego wartość godziwą. W szczególności wyceny dokonuje się na podstawie wskaźników:

 1. Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika lokat Funduszu,
 2. Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnika lokat Funduszu,
 3. średniej z najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na tym rynku w momencie zamknięcia sesji z zastrzeżeniem, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat nienotowanych na aktywnych rynku.”

 1. W pkt 1.11 lit. b zostało zamieszczone uaktualnione Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną.
 1. Zdanie drugie w lit. c w pkt 2.1.4.,2.2.4.,2.3.4.,2.4.4.,2.5.4.,2.6.4.,2.7.4.,2.8.4.,2.9.4.,2.10.4.,2.11.4.,2.12.4.,2.13.4.,2.14.4,2.15.4.,2.16.4. otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.”

 1. W Rozdziale IV „Dane o depozytariuszu” pkt 2 lit.a i b otrzymały następujące brzmienie:

„Zakres obowiązków Depozytariusza.

 1. Do obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu należy:
 • przechowywanie Aktywów Funduszu,
 • prowadzenie rejestru wszystkich Aktywów Funduszu,
 • zapewnienie aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
 • zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu,
 • zapewnienie aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
 • zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu,
 • zapewnienie, aby dla każdego Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
 • zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem,
 • wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z przepisami prawa lub Statutem,
 • weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8.
 • dokonanie likwidacji Funduszu w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i Statutu,
 • wykonywanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
  1. Obowiązki Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu.

Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać Komisję o fakcie działania Funduszu z naruszeniem prawa, Statutu  lub gdy nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. W przypadku likwidacji Funduszu Depozytariusz jest likwidatorem Funduszu, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. Depozytariusz jest zobowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz Uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.”

 1. Uaktualniono dane w Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących fundusz.
 1. W Rozdziale VI Informacje dodatkowe:
 1. pkt 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony Prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu.

„Niniejszy Prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, w tym połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy zostaną udostępnione w siedzibie Towarzystwa, u podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz w Internecie na stronie www.aviva.pl. Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa, w Internecie na stronie www.aviva.pl oraz pod numerem infolinii 22 557 44 44.”

 1. pkt 3 otrzymał następujące brzmienie:

Wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu.

Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa, w Internecie na stronie www.aviva.pl oraz pod numerem infolinii 22 557 44 44.”

 1. Dodano pkt 4 w następującym brzmieniu:

Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie Polityce wynagrodzeń

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie. 

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć  realizacji następujących celów:

 • prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Spółkę, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
 • wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
 • przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

Polityka wynagrodzeń określa m.in.:

 • listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
 • ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
 • zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
 • zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
 • zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.

Treść Polityki wynagrodzeń udostępniona jest na stronie internetowej www.aviva.pl

 1. W Rozdziale VII Załączniki zmieniono:
  1. Pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1449);
  2. Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1896);”,

Warszawa, 30 listopada 2016 r.