Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 21 marca 2008 r.

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U.

Nr 212, poz. 1554) Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(„Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Commercial

Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty („CU FIO”), wpisanego do rejestru funduszy

inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że w dniu 21 marca 2008 r. dokonano

zmian w treści prospektu informacyjnego CU FIO wynikających ze zmian statutu CU FIO.

Zmiany statutu CU FIO powodujące konieczność aktualizacji prospektu informacyjnego

zostały ogłoszone na stronie internetowej www.cu.pl w dniach:

- 21 grudnia 2007 r.,

- 18 stycznia 2008 r.,

- 21 marca 2008 r.

Tekst jednolity prospektu informacyjnego z dnia 21 marca 2008 roku oraz skrót tego

prospektu publikujemy w załączeniu.