Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego

funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88)

Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z

siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Commercial Union Specjalistycznego

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy

inwestycyjnych pod numerem RFi 419 oraz w nawiązaniu do „Ogłoszenia o zmianach prospektu

informacyjnego Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 14

stycznia 2009 r.”, informuje, że w dniu 17 kwietnia 2009 r. na stronach internetowych Towarzystwa

zostały opublikowane zmiany w treści Statutu CU SFIO, stanowiącego Załącznik do Prospektu

informacyjnego CU SFIO.

Ww. zmiany Statutu CU SFIO powodują konieczność aktualizacji prospektu informacyjnego CU

SFIO, którego tekst jednolity według stanu na dzień 17 kwietnia 2009 r., Towarzystwo publikuje w

załączeniu.

Dodatkowo Towarzystwo pragnie wskazać, że z uwagi na zakres dokonywanych zmian, brak jest

konieczności aktualizacji Skrótu prospektu informacyjnego CU SFIO.