Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 14 stycznia 2009 r.

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego

funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 212, poz. 1554)

Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z

siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Commercial Union Specjalistycznego

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy

inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że w dniu 14 stycznia 2009 r. dokonano niżej

wskazanych zmian w treści Statutu CU SFIO, stanowiącego Załącznik do Prospektu

informacyjnego CU SFIO:

„Art. 57

Cel inwestycyjny Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu określonego w ust.1.

Art. 58

Kryteria doboru lokat Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

1. Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w nieskarbowe instrumenty rynku

pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe w ramach limitu, o którym mowa art.

60 ust. 1. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery

wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe

emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach

należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD.

2. Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych

papierów wartościowych służyć będzie ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku

instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych papierów wartościowych, która będzie

obejmowała w szczególności:

a) ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub

instrumentów rynku pieniężnego;

b) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane

instytucje ratingowe;

c) ocenę sytuacji gospodarczej kraju;

d) ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego;

e) ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego;

f) ocenę bieżącego i prognozowanego poziom rynkowych stóp procentowych oraz

inflacji;

g) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, zmienności ich cen.

Art. 59

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

1. Subfundusz, jako subfundusz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego

uczestnikami mogą być wyłącznie osoby prawne, przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje

zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego

zamkniętego, z uwzględnieniem zasad i ograniczeń opisanych w niniejszym Rozdziale.

2. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

a) dłużne papiery wartościowe;

b) waluty;

c) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności osób fizycznych;

d) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

spełniające warunki określone w art. 62 Statutu;

e) instrumenty rynku pieniężnego;

- pod warunkiem że są zbywalne.

3.

4. Subfundusz może, wyłącznie w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, w zgodzie z

przyjętą polityką inwestycyjną oraz interesem Uczestników Subfunduszu, zawierać z

Depozytariuszem, na warunkach rynkowych, umowy:

a) rachunków lokat terminowych na okresy nie dłuższe niż 7 dni oraz rachunków

pieniężnych, tj. rachunków bankowych rozliczeniowych, w tym bieżących i

pomocniczych, w postaci rachunków nabyć, odkupień oraz podstawowych, przy czym

umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w

zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu;

b) kredytu lub pożyczki pieniężnej, z zastrzeżeniem art. 61 Statutu, przy czym przy

ocenie warunków transakcji uwzględniane będą: koszty prowizyjne oraz wysokość

odsetek od kredytu lub pożyczki pieniężnej;

c) transakcji wymiany walut spot i forward, w przypadku jeżeli dokonanie takiej transakcji

z innym podmiotem spowoduje opóźnienie lub uniemożliwi dokonanie transakcji

dotyczącej lokat Subfunduszu lub całkowity koszt zawarcia takiej transakcji z innym

podmiotem jest wyższy,

d) pożyczek papierów wartościowych na warunkach określonych w Art. 102 Ustawy.

5. Subfundusz dokonuje lokat oraz zawiera umowy, o których mowa w ust. 4 tylko w sytuacji gdy

zawarcia umowy lub dokonania lokaty wymaga interes Uczestników Funduszu, a dokonanie

lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktów interesów.

Art.60

Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

1.

2. Wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku

pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą

stanowić, z zastrzeżeniem ust. 3,6 i 7, łącznie więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu.

3. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny

nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości Aktywów Subfunduszu.

4. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty

w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych. Depozyty w

jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej

niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu.

5. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić

więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu.

6.

7. Subfundusz może lokować nie więcej niż 50 % wartości

swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu

inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego

inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

8. Subfundusz może nabywać jednostki uczestnictwa lub

certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z

wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych

tych funduszy. Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów

Subfunduszu.

Art. 62

Lokaty Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane

instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.

2. Subfundusz może lokować aktywa w instrumenty pochodne, dla których instrumentami

bazowymi (bazą) są:

a) indeksy dotyczące rynków instrumentów dłużnych,

b) dłużne papiery wartościowe,

c) instrumenty rynku pieniężnego,

d) kursy walut,

e) stopy procentowe.

3. Subfundusz nie będzie wystawiał opcji.

4. Zasady i warunki zajmowania przez Subfundusz pozycji w instrumentach pochodnych są

następujące:

a) dokonywanie lokat w instrumenty pochodne może mieć na celu zarówno ograniczenie

ryzyka inwestycyjnego (transakcje zabezpieczające), jak i zwiększenie rentowności

portfela inwestycyjnego oraz efektywniejsze osiągnięcie celu inwestycyjnego;

b) w przypadku transakcji zabezpieczających głównym kryterium doboru instrumentów

pochodnych będzie charakterystyka instrumentu pochodnego przy uwzględnieniu

rodzaju zabezpieczanych lokat;

c) w przypadku dokonywania transakcji dotyczących instrumentów pochodnych w celu

zwiększenia rentowności portfela inwestycyjnego lub efektywniejszego osiągnięcia

celu inwestycyjnego, Subfundusz kieruje się kryterium zgodności ze strategią i celem

inwestycyjnym Subfunduszu, ceną, płynnością oraz wielkością kosztów

transakcyjnych; Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty

pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w szczególności w

sytuacji gdy zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmiany poziomu

zaangażowania w papiery wartościowe lub rodzaje klas aktywów jest bardziej

efektywne, w szczególności pod względem kosztów, szybkości realizacji,

bezpieczeństwa rozliczenia oraz możliwości realizacji zamierzonej strategii, niż zakup

instrumentów lub papierów wartościowych będących bazą dla tych instrumentów

pochodnych.

5. Łączna wartość instrumentów bazowych (bazy) dla instrumentów pochodnych stanowiących

lokaty Subfunduszu nie może być wyższa niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Do limitu

nie włącza się wartości walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych opartych o kurs

walutowy, nabywanych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego.

6. Transakcje dotyczące niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych mogą być zawierane

przez Subfundusz wyłącznie z bankami, z którymi Subfundusz zawarł uprzednio ramową

umowę dotyczącą transakcji instrumentami pochodnymi (ISDA).

7. Wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są

niewystandaryzowane instrumenty pochodne obliczana jako wartość niezrealizowanego zysku

na transakcjach, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne nie

może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.

8. Przy stosowaniu limitów, o których mowa w niniejszym Rozdziale Subfundusz uwzględnia

wartość papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub walut stanowiących

bazę instrumentów pochodnych, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

9. W przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy stosuje się

limity inwestycyjne określone w art. 60 ust. 1 Statutu.

10. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument

pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez Subfundusz limitów

inwestycyjnych.

11. Z lokatami w instrumenty pochodne związane są następujące rodzaje ryzyk:

a) ryzyko niekorzystnej zmiany ceny rynkowej instrumentu bazowego;

b) ryzyko dźwigni finansowej polegające na możliwości poniesienia strat z tytułu

inwestycji w instrument pochodny stanowiących istotną cześć lub przewyższających

wartość depozytu zabezpieczającego;

c) ryzyko niedopasowania wyceny instrumenty pochodnego do wyceny instrumentu

bazowego;

d) ryzyko niewypłacalności kontrahenta dotyczące w szczególności

niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych;

e) ryzyko płynności, czyli ryzyko braku możliwości zamknięcia w odpowiednio krótkim

czasie pozycji na instrumentach pochodnych bez znacznego negatywnego wpływu na

wartości Aktywów Netto Subfunduszu;

f) ryzyko rozliczenia występujące w szczególności w przypadku rozliczania transakcji

zakupu lub sprzedaży instrumentów pochodnych, które nie są gwarantowane przez

izby rozliczeniowe.”

Ww. zmiany statutu CU SFIO powodujące konieczność aktualizacji prospektu informacyjnego zostały

ogłoszone na stronie internetowej www.cu.pl w dniu 14 października 2008 roku.

Pozostałe zmiany prospektu informacyjnego wynikające ze zmian Statutu CU SFIO, a dotyczące

utworzenia nowego Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych, zostaną dokonane w terminach i na

warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Tekst jednolity prospektu informacyjnego z dnia 14 stycznia 2009 roku publikujemy w załączeniu.

Dodatkowo pragniemy wskazać, że z uwagi na zakres dokonywanych zmian brak jest konieczności

aktualizacji Skrótu prospektu informacyjnego CU SFIO.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO„COMMERCIAL UNION

SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, z dnia 14 stycznia 2009 r.

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego

funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 212, poz. 1554)

Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z

siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Commercial Union Specjalistycznego

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy

inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że w dniu 14 stycznia 2009 r. dokonano niżej

wskazanych zmian w treści Statutu CU SFIO, stanowiącego Załącznik do Prospektu

informacyjnego CU SFIO:

„Art. 57

Cel inwestycyjny Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

3. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.

4. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu określonego w ust.1.

Art. 58

Kryteria doboru lokat Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

12. Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w nieskarbowe instrumenty rynku

pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe w ramach limitu, o którym mowa art.

60 ust. 1. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery

wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe

emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach

należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD.

13. Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych

papierów wartościowych służyć będzie ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku

instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych papierów wartościowych, która będzie

obejmowała w szczególności:

h) ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub

instrumentów rynku pieniężnego;

i) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane

instytucje ratingowe;

j) ocenę sytuacji gospodarczej kraju;

k) ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego;

l) ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego;

m) ocenę bieżącego i prognozowanego poziom rynkowych stóp procentowych oraz

inflacji;

n) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, zmienności ich cen.

Art. 59

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

6. Subfundusz, jako subfundusz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego

uczestnikami mogą być wyłącznie osoby prawne, przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje

zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego

zamkniętego, z uwzględnieniem zasad i ograniczeń opisanych w niniejszym Rozdziale.

7. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

f) dłużne papiery wartościowe;

g) waluty;

h) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności osób fizycznych;

i) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

spełniające warunki określone w art. 62 Statutu;

j) instrumenty rynku pieniężnego;

- pod warunkiem że są zbywalne.

8.

9. Subfundusz może, wyłącznie w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, w zgodzie z

przyjętą polityką inwestycyjną oraz interesem Uczestników Subfunduszu, zawierać z

Depozytariuszem, na warunkach rynkowych, umowy:

e) rachunków lokat terminowych na okresy nie dłuższe niż 7 dni oraz rachunków

pieniężnych, tj. rachunków bankowych rozliczeniowych, w tym bieżących i

pomocniczych, w postaci rachunków nabyć, odkupień oraz podstawowych, przy czym

umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w

zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu;

f) kredytu lub pożyczki pieniężnej, z zastrzeżeniem art. 61 Statutu, przy czym przy

ocenie warunków transakcji uwzględniane będą: koszty prowizyjne oraz wysokość

odsetek od kredytu lub pożyczki pieniężnej;

g) transakcji wymiany walut spot i forward, w przypadku jeżeli dokonanie takiej transakcji

z innym podmiotem spowoduje opóźnienie lub uniemożliwi dokonanie transakcji

dotyczącej lokat Subfunduszu lub całkowity koszt zawarcia takiej transakcji z innym

podmiotem jest wyższy,

h) pożyczek papierów wartościowych na warunkach określonych w Art. 102 Ustawy.

10. Subfundusz dokonuje lokat oraz zawiera umowy, o których mowa w ust. 4 tylko w sytuacji gdy

zawarcia umowy lub dokonania lokaty wymaga interes Uczestników Funduszu, a dokonanie

lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktów interesów.

Art.60

Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

1.

2. Wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez

jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 3,6

i 7, łącznie więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu.

3. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 %

wartości Aktywów Subfunduszu.

4. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach krajowych, bankach

zagranicznych lub w instytucjach kredytowych. Depozyty w jednym banku krajowym, banku

zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów

Subfunduszu.

5. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów

Subfunduszu.

6.

7. Subfundusz może lokować nie więcej niż 50 % wartości swoich aktywów w jednostki

uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły

uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za

granicą.

8. Subfundusz może nabywać jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy

inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych w

ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tych funduszy. Certyfikaty inwestycyjne innego

funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić

więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu.

Art. 62

Lokaty Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych w instrumenty pochodne

3. Subfundusz może dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane

instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.

4. Subfundusz może lokować aktywa w instrumenty pochodne, dla których instrumentami

bazowymi (bazą) są:

a) indeksy dotyczące rynków instrumentów dłużnych,

b) dłużne papiery wartościowe,

c) instrumenty rynku pieniężnego,

d) kursy walut,

e) stopy procentowe.

14. Subfundusz nie będzie wystawiał opcji.

15. Zasady i warunki zajmowania przez Subfundusz pozycji w instrumentach pochodnych są

następujące:

a) dokonywanie lokat w instrumenty pochodne może mieć na celu zarówno ograniczenie

ryzyka inwestycyjnego (transakcje zabezpieczające), jak i zwiększenie rentowności

portfela inwestycyjnego oraz efektywniejsze osiągnięcie celu inwestycyjnego;

b) w przypadku transakcji zabezpieczających głównym kryterium doboru instrumentów

pochodnych będzie charakterystyka instrumentu pochodnego przy uwzględnieniu

rodzaju zabezpieczanych lokat;

c) w przypadku dokonywania transakcji dotyczących instrumentów pochodnych w celu

zwiększenia rentowności portfela inwestycyjnego lub efektywniejszego osiągnięcia

celu inwestycyjnego, Subfundusz kieruje się kryterium zgodności ze strategią i celem

inwestycyjnym Subfunduszu, ceną, płynnością oraz wielkością kosztów

transakcyjnych; Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty

pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w szczególności w

sytuacji gdy zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmiany poziomu

zaangażowania w papiery wartościowe lub rodzaje klas aktywów jest bardziej

efektywne, w szczególności pod względem kosztów, szybkości realizacji,

bezpieczeństwa rozliczenia oraz możliwości realizacji zamierzonej strategii, niż zakup

instrumentów lub papierów wartościowych będących bazą dla tych instrumentów

pochodnych.

16. Łączna wartość instrumentów bazowych (bazy) dla instrumentów pochodnych stanowiących

lokaty Subfunduszu nie może być wyższa niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Do limitu

nie włącza się wartości walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych opartych o kurs

walutowy, nabywanych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego.

17. Transakcje dotyczące niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych mogą być zawierane

przez Subfundusz wyłącznie z bankami, z którymi Subfundusz zawarł uprzednio ramową

umowę dotyczącą transakcji instrumentami pochodnymi (ISDA).

18. Wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są

niewystandaryzowane instrumenty pochodne obliczana jako wartość niezrealizowanego zysku

na transakcjach, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne nie

może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.

19. Przy stosowaniu limitów, o których mowa w niniejszym Rozdziale Subfundusz uwzględnia

wartość papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub walut stanowiących

bazę instrumentów pochodnych, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

20. W przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy stosuje się

limity inwestycyjne określone w art. 60 ust. 1 Statutu.

21. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument

pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez Subfundusz limitów

inwestycyjnych.

22. Z lokatami w instrumenty pochodne związane są następujące rodzaje ryzyk:

a) ryzyko niekorzystnej zmiany ceny rynkowej instrumentu bazowego;

b) ryzyko dźwigni finansowej polegające na możliwości poniesienia strat z tytułu

inwestycji w instrument pochodny stanowiących istotną cześć lub przewyższających

wartość depozytu zabezpieczającego;

c) ryzyko niedopasowania wyceny instrumenty pochodnego do wyceny instrumentu

bazowego;

d) ryzyko niewypłacalności kontrahenta dotyczące w szczególności

niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych;

e) ryzyko płynności, czyli ryzyko braku możliwości zamknięcia w odpowiednio krótkim

czasie pozycji na instrumentach pochodnych bez znacznego negatywnego wpływu na

wartości Aktywów Netto Subfunduszu;

f) ryzyko rozliczenia występujące w szczególności w przypadku rozliczania transakcji

zakupu lub sprzedaży instrumentów pochodnych, które nie są gwarantowane przez

izby rozliczeniowe.”

Ww. zmiany statutu CU SFIO powodujące konieczność aktualizacji prospektu informacyjnego zostały

ogłoszone na stronie internetowej www.cu.pl w dniu 14 października 2008 roku.

Pozostałe zmiany prospektu informacyjnego wynikające ze zmian Statutu CU SFIO, a dotyczące

utworzenia nowego Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych, zostaną dokonane w terminach i na

warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Tekst jednolity prospektu informacyjnego z dnia 14 stycznia 2009 roku publikujemy w załączeniu.

Dodatkowo pragniemy wskazać, że z uwagi na zakres dokonywanych zmian brak jest konieczności

aktualizacji Skrótu prospektu informacyjnego CU SFIO.