Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 14 stycznia 2009 r.

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U.

Nr 212, poz. 1554) Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(„Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Commercial

Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU FIO”), wpisanego do rejestru funduszy

inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że w dniu 14 stycznia 2009 r. dokonano

zmian w treści prospektu informacyjnego CU FIO wynikających ze zmian statutu CU FIO, w

postaci:

1. W Rozdziale III. 2 pkt 2.1.1. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne

papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu, w tym głównie w instrumenty

finansowe rynku pieniężnego charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery

wartościowe jest nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

przy czym nie mniej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w

papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa

lub Narodowy Bank Polski.

2. W Załączniku Nr 12 – Statut CU FIO - Art. 38 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe

będzie nie niższa niż 70 proc. i może wynieść 100 proc. wartości Aktywów Subfunduszu,

przy czym nie mniej niż 25 proc. wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w

papiery wartościowe instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub

Narodowy Bank Polski.”

Zmiany statutu CU FIO powodujące konieczność aktualizacji prospektu informacyjnego

zostały ogłoszone na stronie internetowej www.cu.pl w dniu 14 października 2008 roku.

Tekst jednolity prospektu informacyjnego z dnia 14 stycznia 2009 roku oraz skrót tego

prospektu publikujemy w załączeniu.