Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO, związanych z dokonaniem zmian w procesie realizacji zleceń uczestników Aviva Investors FIO oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa:

  1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, zaktualizowany w dniu 10 maja 2010 roku, w dniu 22 października 2010 roku, w dniu 31 maja 2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 roku, w dniu 31 maja 2012 roku, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 12 listopada 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 28 listopada 2014 roku w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, a następnie w dniu 30 czerwca 2016 roku”

  1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych ”, w pkt 7 zatytułowanym „Imiona i Nazwiska”, lit. b) dotycząca członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego otrzymuje następujące brzmienie:

            „b.                    członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

  • Adam Uszpolewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Mark Versey – Członek Rady Nadzorczej
  • Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
  • Paul Grimshare – Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Wieczorek-Nowak – Członek Rady nadzorczej
  • Bartosz Niewiadomski – Członek Rady Nadzorczej”
  1. W Rozdziale III „Dane o funduszu”, pkt 2 „Dane o Subfunduszach” w ppkt 6 zatytułowanym „Sposób i szczegółowe warunki”, dokonuje się następujących zmian:

- w lit. a) dotyczącej zbywania Jednostek Uczestnictwa, pppkt 2 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu.

w lit. b) dotyczącej odkupywania Jednostek Uczestnictwa, pppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą  wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia prawidłowego zgłoszenia żądania ich odkupienia, nie może być dłuższy niż 7 dni.”

- w lit. c) dotyczącej konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”), akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dołoży starań, aby Konwersja była zrealizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.”

- w lit. e) dotyczącej zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem („Zamiany”) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Fundusz dołoży starań, aby Zamiana była zrealizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.”

Warszawa, 30 czerwca 2016 r.