Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 1 sierpnia 2016 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

  1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

„ Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, zaktualizowany w dniu 10 maja 2010 roku, w dniu 22 października 2010 roku, w dniu 31 maja 2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 roku, w dniu 31 maja 2012 roku, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 12 listopada 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 28 listopada 2014 roku w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 30 czerwca 2016 roku, a następnie w dniu 1 sierpnia 2016 roku.”

  1. W Rozdziale I „ Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”, pkt 1 zatytułowany „Firma, siedziba i adres Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie:

Firma: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Siedziba:                             Warszawa

Adres:                                 ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

  1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”, dokonuje się następujących zmian:

- pkt 1 zatytułowany „Firma, siedziba i adres oraz inne dane Towarzystwa”, otrzymuje następujące brzmienie:

Firma:          Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:                       Polska

Siedziba:                             Warszawa

Adres:                                 ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Telefon:                               22 557 48 44

Fax:                                                22 557 40 86

Adres strony internetowej:     www.aviva.pl

Adres poczty elektronicznej:  bok@aviva.pl

 - w pkt 3 zatytułowanym „Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru”, akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

W dniu 9 maja 2001 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Obecnie sądem rejestrowym dla Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- w pkt 7 zatytułowanym „Imiona i nazwiska”, w lit. c) akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

Portfel instrumentów dłużnych:

  • Grzegorz Latała
  • Marcin Mężykowski
  • Radosław Gałecki
  1. W Rozdziale III „Dane o funduszu”, pkt 1 „Dane o Funduszu” w ppkt 6 zatytułowanym „Sposób i szczegółowe warunki”, dokonuje się następujących zmian:

- w lit. c) dotyczącej konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”), wykreślony zostaje akapit:

Fundusz dołoży starań, aby Konwersja była zrealizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.

- w lit. c) dotyczącej konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”), akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.

- w lit. e) dotyczącej zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem („Zamiany”) wykreślony zostaje akapit:

Fundusz dołoży starań, aby Zamiana była zrealizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.

- w lit. e) dotyczącej zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem („Zamiany”) akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

Zamiana jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.

  1. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” dokonuje się następujących zmian:

- ppkt 1 „Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA”, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Firma:          Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Siedziba:      Warszawa

Adres:         ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Telefon:       22 557 48 44

Fax:            22 557 40 86

- ppkt 2 „Aviva Sp. z o.o.”, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Firma:          Aviva Sp. z o. o.

Siedziba:      Warszawa

Adres:         ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Telefon:       801 888 444

Fax:            22 557 40 75

- ppkt 14 „mBank SA”, wykreślony zostaje akapit:

Dystrybutor przyjmuje i przekazuje zlecenia wyłącznie od Uczestników będących osobami fizycznymi i posiadających rachunek bankowy u Dystrybutora.

- ppkt 16RDM Wealth Management SA “, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Firma:          RDM Wealth Management SA

Siedziba:      Warszawa

Adres:        ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa

Telefon:       22 290 25 37

- ppkt 18 zmienia się nazwa dystrybutora z dotychczasowej „TFI BNP Paribas Polska SA” na:

TFI BGŻ BNP Paribas Polska SA

- ppkt 18 „TFI BNP Paribas Polska SA”, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Firma:          TFI BGŻ BNP Paribas Polska SA

Siedziba:      Warszawa

Adres:        ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

Telefon:       22 566 98 00

- ppkt 21 „Dom Maklerski W Investments SA”, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Firma:          Dom Maklerski W Investments SA

Siedziba:      Warszawa

Adres:        ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa

Telefon:       (22) 11 66 666

Fax:            (22) 11 66 661

Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.