Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 28 lipca 2017 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 28 lipca 2017 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)     pkt 7 otrzymuje brzmienie: Aviva Investors Europejskich Akcji

b)    pkt 13 otrzymuje brzmienie: Aviva Investors Globalnych Akcji

c)     zaktualizowana została data wydania prospektu:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku, 3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, a następnie w dniu 28 lipca 2017 roku.

Warszawa, 28 lipca 2017 roku

2.   W Rozdziale III „Dane o Funduszu”:

a)    pkt 1.11 w lit. b zostało zamieszczone uaktualnione Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną.

b)    pkt 2.7 otrzymuje brzmienie: Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji

c)     pkt 2.7.1 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich.

Całkowita wartość lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka będzie wynosiła nie mniej niż 60 % i może wynieść 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu wyłącznie w akcje zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Subfundusz będzie dążył do tego, aby co najmniej 75% wartości portfela akcji oraz tytułów uczestnictwa emitowanych  przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Subfunduszu stanowiły akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich  oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich. Dominujący udział portfela Subfunduszu ulokowanego w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Grupy Aviva.

Całkowita  wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będzie nie większa niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Proporcje między lokatami Subfunduszu w akcje poszczególnych spółek, tytuły uczestnictwa emitowane przez poszczególne fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Subfundusz na podstawie analizy prognozowanej sytuacji na poszczególnych rynkach akcji i rynkach finansowych instrumentów dłużnych oraz możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa.

Analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji środków i  doborze akcji oraz tytułów przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

a) ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

b) ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania na poszczególnych rynkach;

c)  analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno – finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek;

d) ocenę poziomu wyceny rynkowej na poszczególnych rynkach oraz dotyczącą poszczególnych spółek;

e) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

Analiza sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego służąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego będzie obejmowała:

a)   ocenę sytuacji gospodarczej kraju;

b)   ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;

c)   ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;

d)   ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

e)   ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Ze względu na wysokie ryzyko dokonywanych inwestycji Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, przyjętej techniki zarządzania portfelem, zmiennością koniunktury na rynkach akcji oraz wahań kursów walutowych.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

-      kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,

-      kursów walut w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami Subfunduszu,

-      wysokości stóp procentowych w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami Subfunduszu w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.

Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w szczególności niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wiąże się dla Subfunduszu z następującymi dodatkowymi ryzykami:

-      ryzykiem kredytowym, kiedy kontrpartner nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wynikających z wcześniej zawartej umowy,

-      ryzykiem rozliczeniowym, kiedy Fundusz wywiąże się ze swoich zobowiązań zanim zrobi to kontrpartner.”

d)    w pkt 2.7.2. lit a.  dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:

Uczestnicy powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki  inwestycyjnej opisanej w pkt 2.7.1 oraz w Statucie Funduszu, zakładającej m.in. udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka w Aktywach Subfunduszu na poziomie od 60% do 100% oraz wysokiego zaangażowania Subfunduszu w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich.

Uczestnicy ponoszą ryzyko inwestycyjne wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu oraz ryzyko instrumentów finansowych wchodzących w skład Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w akcje, co może spowodować istotne zmiany Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, w zależności od stanu koniunktury na rynku akcji, szczególnie w krajach europejskich oraz wahań kursów walutowych.”

e)     pkt 2.7.3. otrzymuje następujące brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne zainteresowanych lokowaniem środków na europejskich rynkach akcji . Zalecany minimalny okres inwestowania w Subfundusz wynosi 5 lat.”

f)      pkt 2.13 otrzymuje brzmienie: Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji

g)    pkt 2.13.1 otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które lokują swoje aktywa głównie w akcjach lub bezpośrednio w akcje. Portfel akcji Subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa  jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

Całkowita wartość lokat w akcjach oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje, będzie wynosiła nie mniej niż 60 % i może wynieść 100 % wartości Aktywów Subfunduszu.

Dominujący udział portfela Subfunduszu ulokowanego w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Grupy Aviva.

Całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz lokat w tytułach uczestnictwa o charakterze dłużnym emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie nie większa niż 40 % wartości Aktywów Subfunduszu.

Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w tytułach uczestnictwa emitowanych przez poszczególne fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w akcjach poszczególnych spółek, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Subfundusz na podstawie analizy prognozowanej sytuacji na poszczególnych rynkach akcji i rynkach finansowych instrumentów dłużnych oraz możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa.

Dobór jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jest dokonywany w oparciu o ocenę strategii inwestycyjnej tych funduszy i instytucji, uzyskiwanych zwrotów z inwestycji oraz ryzyka podejmowanego przez dany fundusz lub instytucję.

Analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji środków i doborze akcji oraz tytułów uczestnictwa o charakterze akcyjnym emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

a)  ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

b) ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania na poszczególnych rynkach;

c) analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno – finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek;

d) ocenę poziomu wyceny rynkowej na poszczególnych rynkach oraz dotyczącą poszczególnych spółek,

e) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa , zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

Analiza sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego służąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz tytułów uczestnictwa o charakterze dłużnym emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

a)   ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

b)   ocenę sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów;

c)   ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego na poszczególnych rynkach;

d)   ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

e)   ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

-      kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,

-      kursów walut w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami Funduszu,

-      wysokości stóp procentowych w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami Funduszu w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.

Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne wiąże się dla Subfunduszu z następującymi dodatkowymi ryzykami:

-      ryzykiem kredytowym, kiedy kontrpartner nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wynikających z wcześniej zawartej umowy,

-      ryzykiem rozliczeniowym, kiedy Fundusz wywiąże się ze swoich zobowiązań zanim zrobi to kontrpartner.”

h)    w pkt 2.13.2. lit a. pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) ryzyko rynkowe wynikające ze zmienności cen papierów wartościowych wynikających z ogólnych tendencji rynkowych panujących w kraju i na świecie, w szczególności na zagranicznych rynkach akcji. W szczególności należy liczyć się z możliwością wystąpienia silnych spadków lub długoterminowego trendu spadkowego cen papierów wartościowych, czego następstwem będzie obniżenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa”

i)    w pkt 2.13.2. lit a. pkt  7) otrzymuje brzmienie:

„7) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Subfunduszu spowodowane dążeniem do lokowania Aktywów Subfunduszu głównie w tytułach uczestnictwa niewielkiej liczby funduszy akcji zagranicznych Grupy Aviva”

j)      pkt 2.13.3. otrzymuje następujące brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, zainteresowanych lokowaniem środków na globalnych rynkach akcji oraz uzyskaniem dywersyfikacji geograficznej swoich inwestycji. Zalecany okres inwestowania wynosi co najmniej 5 lat.”

k)     pkt 2.16.4. lit. d ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie:

Na dzień sporządzenia Prospektu wartość stawki Wynagrodzenia Zmiennego (ST) wynosi 0%. W roku 2016 Subfundusz nie wypłacił Towarzystwu Wynagrodzenia Zmiennego”.

3.   Uaktualniono dane w Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących fundusz.

4.   W Rozdziale VII Załączniki:

a)      definicja Agent Transferowy otrzymuje następujące brzmienie:

ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 436, która działając na podstawie umowy z Funduszem, wykonuje czynności administracyjne w imieniu i na rzecz Funduszu związane z obsługą Uczestników Funduszu, a w szczególności prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu;

b)      definicja Subfundusz, Subfundusze otrzymuje następujące brzmienie:

Subfundusz, Subfundusze

Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus, Subfundusz Aviva Investors Obligacji, Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus, Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony, Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji, Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu, Aviva Investors Aktywnej Alokacji, Aviva Investors Globalnych Akcji, Aviva Investors Obligacji Zamiennych;

Warszawa, 28 lipca 2017 r.