Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 4 stycznia 2018 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, o dokonaniu w dniu 4 stycznia 2018 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:

1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a) zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku, 3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku, w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, a następnie w dniu 4 stycznia 2018 roku.”

b) pkt 5. otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony.”

c) pkt 7. lit b. otrzymuje brzmienie:

b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

 1. Adam Uszpolewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Mark Versey – Członek Rady Nadzorczej
 3. Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
 4. Thomas Howard – Członek Rady Nadzorczej
 5. Agnieszka Wieczorek-Nowak – Członek Rady Nadzorczej
 6. Bartosz Niewiadomski – Członek Rady Nadzorczej
 7. Michael Craston – Członek Rady Nadzorczej
 8. Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

d) pkt 9. otrzymuje brzmienie:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI.”

e) pkt 9. lit a. otrzymuje brzmienie:

„a. Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

 • Aviva Investors Depozyt Plus,
 • Aviva Investors Obligacji,
 • Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus,
 • Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
 • Aviva Investors Zrównoważony,
 • Aviva Investors Polskich Akcji,
 • Aviva Investors Małych Spółek,
 • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
 • Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej,
 • Aviva Investors Nowych Spółek,
 • Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
 • Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
 • Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących,
 • Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
 • Aviva Investors Depozytowy.”

f) dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:

 „10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń.

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA(dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie.

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć realizacji następujących celów:

 1. prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Towarzystwo, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
 2. wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
 3. przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

Polityka wynagrodzeń określa m.in.:

 • listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
 • ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
 • zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
 • zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
 • zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.aviva.pl.”

2. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu”:

a) dodaje się pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 w następującym brzmieniu:

3. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

Nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konflikty interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

4. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Na dzień sporządzenia Prospektu Depozytariusz nie powierzył wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu podmiotom, o których mowa w art. 81i, ust. 1 Ustawy.

5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Nie dotyczy.

6. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy.

Nie dotyczy.

7. Informacja, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy.

Nie dotyczy.

8. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w Ustawie, Rozporządzeniu 231/2013 oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, stanowiących papiery wartościowe, które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza, a także za utratę instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane rachunku papierów wartościowych i są przechowywane przez Depozytariusza.

W przypadku utraty instrumentów finansowych, o których mowa wyżej Depozytariusz zwraca Funduszowi taki sam instrument lub aktywo albo kwotę odpowiadającą bieżącej wartości takiego instrumentu lub aktywa.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1 Ustawy, instrumentów finansowych stanowiących Aktywa Funduszu.

Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu utraty Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy przechowywanych przez podmiotowi przechowujący, jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 81l ust. 1 Ustawy oraz art. 102 Rozporządzenia 231/2013.

Jeżeli zajdzie konieczność powierzenia przez Depozytariusza Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy podmiotowi przechowującemu w sytuacji, o której mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy, Depozytariusz będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za utratę tych Aktywów przez taki podmiot przechowujący, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 81l ust. 2 Ustawy.

Do dnia sporządzenia aktualizacji Prospektu Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, czynności w zakresie związanym z realizacja obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Depozytariusz nie powierzył też podmiotom trzecim wykonywanie czynności określonych w art. 72a Ustawy.”

3. Rozdziale V „Dane o Podmiotach obsługujących Fundusz”:

a) dodano pkt 7. o następującym brzmieniu:

„ 7. Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, którym powierzono czynności wyceny Aktywów Funduszu.”

Nie dotyczy.”

4. W Rozdziale VII „Załączniki”:

a) w „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści prospektu” dodano definicję „Aktywny Rynek” w następującym brzmieniu:

„Aktywny Rynek

rynek spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
 2. b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
 3. c) ceny są podawane do publicznej wiadomości;”