Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny", z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjnego (Aviva Investors SFIO Lokacyjny), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje o aktualizacji w dniu 3 kwietnia 2018 r. prospektu informacyjnego w następującym zakresie:

- daty sporządzenia prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Lokacyjny,

- Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny.

Ww. zmiany są wynikiem zmian Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny, które wchodzą w życie z dniem 3 kwietnia 2018r. i które zostały objęte osobnymi ogłoszeniami.