Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 28 lipca 2017 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjnego („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, o dokonaniu w dniu 28 lipca 2017 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 31 maja 2016 roku oraz zaktualizowany w dniu 23 sierpnia 2016 roku, 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lutego 2017 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, a następnie w dniu 28 lipca 2017 roku.

Warszawa, 28 lipca 2017 roku

2.   W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt. 9 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

a) Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Depozyt Plus,

-       Aviva Investors Obligacji,

-       Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus,

-       Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

-       Aviva Investors Zrównoważony,

-       Aviva Investors Polskich Akcji,

-       Aviva Investors Małych Spółek,

-       Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

-       Aviva Investors Europejskich Akcji,

-       Aviva Investors Nowych Spółek,

-       Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

-       Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

-       Aviva Investors Globalnych Akcji,

-       Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

-       Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

-       Aviva Investors Obligacji Zamiennych,”

3.   W Rozdziale III „Dane o Funduszu”:

a)     w pkt 1.9 dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:

„Fundusz lokuje Aktywa Funduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w tym w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty  będzie wynosić od 25% do 100% wartości Aktywów Funduszu, natomiast całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe będzie wynosić od 0 do 75% wartości Aktywów Funduszu.

W przypadku lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe ich emitent lub podmiot wystawiający gwarancję musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z poniższych instytucji ratingowych tj. Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS.”

b)    w pkt. 1.10 w lit. b ostatni ustęp otrzymuje następujące brzmienie:

„W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7  rozporządzenia delegowanego  Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013) – dalej „Rozporządzenie” oraz metodą zaangażowania określoną w art. 8 ww. Rozporządzenia. System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zapewnia, aby w żadnym momencie wartość ekspozycji AFI w odniesieniu do Funduszu nie przekroczyła 300% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

4.   Uaktualniono dane w Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących fundusz.

5.   W Rozdziale VII Załączniki:

a)      definicja Agent Transferowy otrzymuje następujące brzmienie:

ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 436, która działając na podstawie umowy z Funduszem, wykonuje czynności administracyjne w imieniu i na rzecz Funduszu związane z obsługą Uczestników Funduszu, a w szczególności prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu;

Warszawa, 28 lipca 2017 r.