Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, o dokonaniu w dniu 4 stycznia 2018 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva SFIO:

1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a) zaktualizowana została data wydania prospektu:

"Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku i zaktualizowany w dniu 23 października 2015 roku, w dniu 9 listopada 2015 roku, w dniu 1 marca 2016 roku, w dniu 7 marca 2016 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu a następnie 31 maja 2017 roku, a następnie w dniu 4 stycznia 2018 roku.

Warszawa, 4 stycznia 2018 roku”

        b) pkt 5. otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony.”

         c) pkt 7. lit b. otrzymuje brzmienie:

b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

 1. Adam Uszpolewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Mark Versey – Członek Rady Nadzorczej
 3. Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
 4. Thomas Howard – Członek Rady Nadzorczej
 5. Agnieszka Wieczorek-Nowak – Członek Rady Nadzorczej
 6. Bartosz Niewiadomski – Członek Rady Nadzorczej
 7. Michael Craston – Członek Rady Nadzorczej
 8. Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

        d) pkt 9. otrzymuje brzmienie:

„a. Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

 • Aviva Investors Depozyt Plus,
 • Aviva Investors Obligacji,
 • Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus,
 • Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
 • Aviva Investors Zrównoważony,
 • Aviva Investors Polskich Akcji,
 • Aviva Investors Małych Spółek,
 • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
 • Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej,
 • Aviva Investors Nowych Spółek,
 • Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
 • Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
 • Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących,
 • Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
 • Aviva Investors Depozytowy.”

       f) dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń.

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie.

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć realizacji następujących celów:

 1. prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Towarzystwo, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
 2. wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
 3. przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

Polityka wynagrodzeń określa m.in.: 

 • listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
 • ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
 • zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
 • zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
 • zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.aviva.pl.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu”:

         a) w pkt 1.6 lit b) pkt 2) ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„ 1) Po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia odkupienia przez Uczestnika Funduszu, wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu, Subrejestr Uczestników dla danego Uczestnika Subfunduszu ulega zamknięciu chyba, że przepisy prawa lub umowy o uczestnictwo . w wyspecjalizowanych programach inwestowania, stanowią inaczej.”

        b) pkt 1.6 lit c) otrzymuje brzmienie:

„ c) konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”);

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo ("Konwersji") poprzez, na podstawie jednego złożonego zlecenia, odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.

Konwersja jest realizowana w piątym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.

Konwersja jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Konwersja jest możliwa tylko w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestowania, których regulamin umowa to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu.

Konwersja nie podlega opłacie manipulacyjnej.

Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.”

        c) w pkt 1.6 lit. f) dodano pkt 4 o następującym brzmieniu:

„4) Reinwestycja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, których umowa to przewiduje.”

        d) tytuł pkt. 1.12 otrzymuje brzmienie: „Informacja o zasadach i trybie działania Zgromadzenia Uczestników”

3. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu”:

       a) dodaje się pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 w następującym brzmieniu:

3. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

Nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konflikty interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

4. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Na dzień sporządzenia Prospektu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu następującym podmiotom, o których mowa w art. 81i, ust. 1 Ustawy:

           a) State Street Bank GmbH „International”

Firma:                State Street Bank GmbH „International”

Siedziba:            Frankfurt nad Menem

Adres:                Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Niemcy

Zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu: przechowywanie Aktywów, rozliczanie transakcji, obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.

5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Na dzień sporządzenia Prospektu, podmiotem, któremu State Street Bank GmbH „International” na podstawie art. 81 j ust. 1 Ustawy przekazał wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności jest State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900.

Podmiot ten wykonuje niektóre czynności w zakresie przechowywania Aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz.

6. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy.

Na dzień sporządzenia Prospektu nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wyniknąć z przekazania czynności Depozytariusza innemu podmiotowi.

7. Informacja, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy.

Nie dotyczy.

8. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Na mocy postanowień art. 75 Ustawy Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72. Ustawy, na zasadach wskazanych w Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Rozporządzenie) oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza  z dnia 2 grudnia 2016 zawartej pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem („Umowa”).  Odpowiedzialność Depozytariusza za szkody o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być wyłączona albo ograniczona w Umowie. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1 Ustawy, stanowiących Aktywa Funduszu oraz Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust.2 Ustawy. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia, że utrata instrumentu finansowego lub Aktywa Funduszu wskazanego w art. 72 b ust.2 Ustawy nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przez podmioty o których mowa w art.81 i oraz art. 81 j Ustawy instrumentów finansowych stanowiących Aktywa Funduszu.”

4. W Rozdziale V „Dane o Podmiotach obsługujących Fundusz”:

    a) w pkt 1 zaktualizowano nazwę oraz adres Agenta Transferowego:

„Firma:                 ProService Finteco Sp. z o.o.

Siedziba:               Warszawa

Adres:                   ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Telefon:                22 58 81 900

Fax:                        22 58 81 950”

       b) w pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.”:

          i) w ppkt 1 i ppkt 2 usunięto nr Fax;

         ii) w ppkt 3 zaktualizowano nazwę oraz adres podmiotu: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa;

         iii) w ppkt 7 zaktualizowano nazwę oraz adres podmiotu podmiotu:

„Firma:                  Vestor Dom Maklerski SA

Siedziba:               Warszawa

Adres:                   Al. Jana Pawła II 22, piętro 29, 00-133 , Warszawa

Telefon:                (22) 378 91 90

Fax:                      (22) 378 91 91”

         iv) w ppkt 10 zaktualizowano nazwę oraz adres podmiotu podmiotu: Notus Finanse SA

          v) wykreślono podmiot z dotychczasowego pkt 11 i w związku z tym dostosowano numerację pozostałych podmiotów dla zachowania ciągłości numeracji

         vi) dodano ppkt 16 o następującej treści:

“16.Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Firma:                    Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Siedziba:               Warszawa

Adres:                   ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa

Telefon:                + 48 (22) 32 32 210

Fax:                      +48 (22) 32 32 396

Zakres świadczonych usług - do zadań Private Wealth Consulting Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa należy:

 1. przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w Funduszu,
 2. pośrednictwo w zawieraniu umów o składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 3. pośrednictwo w zawieraniu umów uczestnictwa w prowadzonych przez Fundusz wyspecjalizowanych programach inwestowania.”

         c) dodano pkt 7. o następującym brzmieniu:

„ 7. Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, którym powierzono czynności wyceny Aktywów Funduszu.”

Nie dotyczy.”

5. W Rozdziale VII „Załączniki”:

   a) w "Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści prospektu”:

(i) zaktualizowano adres Agenta Transferowego

(ii) Aktywny Rynek

         rynek spełniający łącznie następujące kryteria:

 a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,

b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,

c) ceny są podawane do publicznej wiadomości;