Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 15 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny  („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr  23/2017 z dnia  13 września 2017  r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

1.       W Art. 2 Statutu po definicji „Konto” dodaje się definicję „Konwersja” w następującym brzmieniu:

„Konwersja - na podstawie jednego zlecenia, odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo;”

2.       W Art. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub wyłącznie wymienione dalej osoby prawne:

a)         pracownicze fundusze emerytalne;

b)        zakłady ubezpieczeń;

c)         towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;

d)        otwarte fundusze emerytalne;

e)         banki;

f)         fundusze inwestycyjne;

g)        narodowe fundusze inwestycyjne;

h)        inne niż wyżej wskazane spółki akcyjne,

i)          spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością,

j)          przedsiębiorstwa państwowe,

k)        spółdzielnie.”

3.       W Art. 7 Statutu:

1)      Ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może dokonywać wszelkich czynności prawnych związanych z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników.” 

2)      Dodaje się ust. 8-11 w następującym brzmieniu:

„8. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci Uczestnika Funduszu, chyba że udzielił on pełnomocnictwa dla zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich i w pełnomocnictwie zastrzeżono, iż nie wygasa ono z chwilą śmierci Uczestnika Funduszu. Niniejsze postanowienie nie uchybia przepisom o dziedziczeniu.

9.       Osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, który ukończył lat 13, osoba ubezwłasnowolniona częściowo lub osoba, dla której sąd ustanowił doradcę tymczasowego) może dokonywać związanych z jej uczestnictwem w Funduszu czynności prawnych o charakterze rozporządzającym lub zobowiązującym wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego albo przez ustanowionego przez sąd kuratora, albo przez doradcę tymczasowego. Na dokonanie pozostałych czynności prawnych wymagana jest zgoda odpowiednio przedstawiciela ustawowego, kuratora albo doradcy tymczasowego.

10.   Osoba fizyczna nie mająca zdolności do czynności prawnych (małoletni, który nie ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie) może dokonywać czynności prawnych związanych z jej uczestnictwem w Funduszu wyłącznie przez  przedstawiciela ustawowego albo ustanowionego przez sąd opiekuna.

11.   Przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, kuratorowi i doradcy tymczasowemu Uczestnika Funduszu, będącego jedną z osób, o których mowa w ust. 9 i 10, nie przysługuje prawo udzielania pełnomocnictw oraz dokonywania innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu bez zgody sądu.”

4.       Dodaje się Art. 7a Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 7a

Konto Małżeńskie

1.       Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na jedno wspólne Konto Małżeńskie. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Koncie Małżeńskim.

2.       Małżonkowie, otwierając Konto Małżeńskie oświadczają, że: 

a)      pozostają we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym wykonywanie wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu; 

b)      wyrażają zgodę na wykonywanie przez każdego z nich osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady, a także na przekazanie należnych małżonkom środków pieniężnych na rachunek bankowy jednego z nich lub w inny sposób uzgodniony z Funduszem, przy czym udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Koncie Małżeńskim następuje wyłącznie na podstawie zgodnego oświadczenia woli małżonków; 

c)      przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ich pełnomocników odmiennych zleceń w przypadku otrzymania takich zleceń przez Agenta Obsługującego oraz że Fundusz realizować będzie zlecenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 9; 

d)      zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu o ustaniu wspólności majątkowej, wraz z przedłożeniem dokumentów zaświadczających o tej okoliczności;

e)      zrzekają się podnoszenia wobec Funduszu jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:

         - wykonywaniem dyspozycji złożonych przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie złożenia takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej,

         -     dokonaniem przez Fundusz, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Koncie Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej, z powodu śmierci jednego ze współmałżonków.

3.       Małżonkowie zobowiązani są do podania wspólnego adresu dla celów doręczania korespondencji związanej z uczestnictwem w Funduszu. 

4.       Do otwarcia Konta Małżeńskiego wystarczające jest uzyskanie podpisu tylko jednego ze współmałżonków, jeżeli otwarcie konta następuje w drodze reinwestycji, zamiany lub wpłaty na kolejne Konto Małżeńskie.

5.       Podział środków należnych małżonkom w wyniku podziału majątku wspólnego może nastąpić wyłącznie na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego lub na skutek zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej. 

6.       W przypadku określonym w ust. 5, Towarzystwo dopuszcza możliwość dokonania Transferu z Konta Małżeńskiego na posiadane lub nowe konto indywidualne.”

5.       Art. 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 8

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa

Minimalna początkowa wpłata do Funduszu wynosi  1.000 zł (jeden tysiąc złotych), a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 zł (sto złotych).” 

6.       Art. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 9

Sprzeczność złożonych zleceń

Zlecenia złożone w stosunku do tego samego konta w Rejestrze Uczestnika Funduszu na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej kolejności: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Rejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności, a następnie: nabycie, Transfer, transfer spadkowy, Konwersja i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

7.       W Art. 10 Statutu:

1)      Ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników Funduszu osobom trzecim. Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem dziedziczenia. Każdy ze spadkobierców może dokonać transferu Jednostek Uczestnictwa polegającego na przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa spadkodawcy na posiadane lub nowe konto spadkobiercy Uczestnika  w Funduszu (transfer spadkowy).”

2)      Dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:

            „7.W razie śmierci Uczestnika Funduszu, Fundusz jest obowiązany na żądanie:

a)             osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika Funduszu – odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika Funduszu zapisane w Rejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia,

b)            osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji – odkupić Jednostki Uczestnictwa Funduszu zapisane w Rejestrze do wartości określonej w Ustawie, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze na rzecz Uczestnika Funduszu, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.

8.Postanowienie ust. 7 nie ma zastosowania do Kont Małżeńskich.”

8.       W Art. 11 Statutu dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Umowy lub regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania, o których mowa w art. 20a, mogą przewidywać inny sposób i terminy przekazywania potwierdzeń transakcji, o których mowa w ust. 1, za pisemną zgodą Uczestnika.”

9.       W Art. 14a Statutu dodaje się ust. 7-11 w następującym brzmieniu:

„7.   Konwersja jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia Konwersji chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

8.      Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji.

9.      Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem Konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, poprzez odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji  następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.

10.  Konwersja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 20a  Statutu i których regulamin to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

11.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule do Konwersji stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz Prospektu dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

10.   W Art. 18 Statutu:

1)      Dotychczasową treść Artykułu oznacza się jako ust.1,

2)      Dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:

„2. W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być przekazane na rachunek bankowy ich przedstawicieli ustawowych, z uwzględnieniem odpowiednich  przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

3.       W przypadku małżonków, dla których ma być otwarte Konto Małżeńskie, środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być przekazywane na rachunek bankowy prowadzony na rzecz jednego z małżonków.”

11.   Art. 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 20

Opłata manipulacyjna za zbywanie, odkupywanie i Konwersję  Jednostek Uczestnictwa

1.       Za zbywanie i odkupywanie  Jednostek Uczestnictwa Funduszu Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej.

2.       Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu inwestycyjnym, na którego jednostki ma zostać dokonana Konwersja.”

12.   Dodaje się Art. 20a Statutu w następującym brzmieniu:

Art. 20a

Wyspecjalizowane programy inwestowania

1.             Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu udział w wyspecjalizowanych programach inwestowania.

2.             Uczestnicy Funduszu przystępują do wyspecjalizowanych programów inwestowania poprzez zawarcie z Funduszem umowy o uczestnictwo w danym programie.

Zawierając z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, Uczestnik Funduszu składa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do wyspecjalizowanego programu inwestowania, zapoznaniu się i akceptacji doręczonych mu szczegółowych regulaminów uczestnictwa w wybranym programie, zgodnie z postanowieniami których umowa jest zawierana i wykonywana, natomiast Fundusz  lub Dystrybutor działający w imieniu i na rzecz Funduszu powyższe oświadczenie Uczestnika Funduszu przyjmuje. Regulaminy, o których mowa powyżej stanowią integralną część umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestowania.

3.             Szczegółowe warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania są każdorazowo określone w umowie, o której mowa w ust. 2. Umowa powinna określać:

a)             czas trwania programu;

b)            wysokość i częstotliwość wpłat;

c)             zasady pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w danym programie inwestowania, w tym możliwości obniżki lub zwolnienia z tej opłaty;

d)            zasady pobierania innych opłat, o których mowa w Art. 86 ust. 2 Ustawy, za zbycie Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu inwestowania, o ile opłaty te są  przewidziane;

e)             zasady rozwiązania umowy;

f)             sposób informowania o zmianie warunków umowy.

4.       Opłata, o której mowa w ust. 3 lit. d) nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie, o której mowa w ust. 2.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 15 grudnia 2017 r.