Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny z dnia 15 grudnia 2017 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjnego  („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, o dokonaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a) zaktualizowana została data wydania prospektu:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 31 maja 2016 roku oraz zaktualizowany w dniu 23 sierpnia 2016 roku, 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lutego 2017 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, a następnie w dniu 15 grudnia 2017 roku.

b) pkt 5. otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony.”

c) pkt 7. lit b. otrzymuje brzmienie:

b.  członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

 • Adam Uszpolewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mark Versey – Członek Rady Nadzorczej
 • Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
 • Thomas Howard – Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Wieczorek-Nowak – Członek Rady Nadzorczej
 • Bartosz Niewiadomski – Członek Rady Nadzorczej
 • Michael Craston – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

d) pkt 9. otrzymuje brzmienie:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI.”

e) pkt 9.lit a. otrzymuje brzmienie:

„a. Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

 • Aviva Investors Depozyt Plus,
 • Aviva Investors Obligacji,
 • Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus,
 • Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
 • Aviva Investors Zrównoważony,
 • Aviva Investors Polskich Akcji,
 • Aviva Investors Małych Spółek,
 • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
 • Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej,
 • Aviva Investors Nowych Spółek,
 • Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
 • Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
 • Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących,
 • Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
 • Aviva Investors Depozytowy.”

f) dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń.

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie. 

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć  realizacji następujących celów:

1) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Towarzystwo, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
2) wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

Polityka wynagrodzeń określa m.in.:

- listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
- ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
- zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
- zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
- odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
- zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych  za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń,  są dostępne na stronie internetowej www.aviva.pl.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu”:

a) pkt 1.6 lit a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) Minimalna początkowa wpłata do Funduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

b) pkt 1.6 lit a) po pkt 2) lit b)  dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wpłaty środków pieniężnych mogą być dokonane z rachunku bankowego ich przedstawicieli ustawowych.

W przypadku małżonków, dla których ma być otwarte Konto Małżeńskie, wpłaty środków pieniężnych mogą być dokonane z rachunku bankowego każdego z małżonków.”

c) pkt 1.6 lit c) otrzymuje brzmienie:

„ c) konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”);

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo ("Konwersji") w taki sposób, że na podstawie jednego złożonego zlecenia, odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w wybranym  funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji  następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.

Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.

Konwersja jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Konwersja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, których umowa to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu.

Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu inwestycyjnym, na którego jednostki ma zostać dokonana Konwersja.

Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.

d) w pkt 1.6 dotychczasowy zapis z lit c) otrzymuje lit d)

e) w pkt 1.6 dotychczasowy zapis z lit d) otrzymuje lit e)

f) pierwszy akapit pkt 1.9. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz lokuje Aktywa Funduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w tym w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu, a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, a także przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że lokują one swoje aktywa głównie w ww. instrumenty rynku pieniężnego i papiery wartościowe. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa, dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa,  depozyty oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie wynosić od 25% do 100% wartości Aktywów Funduszu, natomiast całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, będzie wynosić od 0 %do 75% wartości Aktywów Funduszu.”

g) pkt 1.9. siódmy akapit otrzymuje brzmienie:

„Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

-      kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

-      kursów walut w związku z lokatami Funduszu,

-      wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu”.

h) pkt 1.10 lit a. pkt 2) otrzymuje brzmienie

„ 2) wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ w postaci możliwości otwarcia likwidacji Funduszu, przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zmianę Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz, połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, przekształcenia Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty,  a także zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu”.

i) pkt 1.12 lit. a. otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1888, ze zm.) Fundusz jest zwolniony z podatku dochodowego, jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, niestosujący ograniczeń inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, utworzony na podstawie przepisów Ustawy.”

j) w pkt 1.14 lit. b zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

k) pkt.1.15 w tytule otrzymuje brzmienie:

„1.1.Informacja o zasadach i trybie działania Zgromadzenia Uczestników”

3. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu”:

a) dodaje się pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 w następującym brzmieniu:

„ 3. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

Nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konflikty interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

 1. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Na dzień sporządzenia Prospektu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu następującym podmiotom, o których mowa w art. 81i, ust. 1 Ustawy:

a) State Street Bank GmbH

Firma:              State Street Bank GmbH

Siedziba:         Frankfurt nad Menem

Adres:             Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Niemcy

Zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu: przechowywanie Aktywów, rozliczanie transakcji, obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski

 1. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Na dzień sporządzenia Prospektu, podmiotem, któremu  State Street Bank GmbH na podstawie art. 81 j ust. 1 Ustawy przekazał wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności  jest State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900.

Podmiot ten wykonuje niektóre czynności  w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz.

 1. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy.

Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wyniknąć z  przekazania czynności Depozytariusza innemu podmiotowi.

 1. Informacja, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy.

Nie dotyczy.

 1. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Na mocy postanowień art. 75 ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, („Ustawa”) Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a. Ustawy na zasadach wskazanych w Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającymego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE („Rozporządzenie”) oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza  z dnia 2 grudnia 2016 zawartej pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem („Umowa”).  Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, Ustawy  stanowiących aktywa Funduszu inwestycyjnego oraz aktywów Ffunduszu , o których mowa w art. 72b ust.2 Ustawy. Odpowiedzialność Depozytariusza  za szkody o których mowa w zdaniachu poprzedzających m nie może być wyłączona albo ograniczona w Umowie. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, Ustawy  stanowiących aktywa funduszu inwestycyjnego oraz aktywów funduszu, o których mowa w art. 72b ust.2 Ustawy .Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa funduszu  wskazanego w art. 72 b ust.2 Ustawy nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przez podmioty o którychm mowa w art.81 i oraz art. 81j Ustawy   instrumentów finansowych stanowiących aktywa Funduszu.”

4. W Rozdziale V „Dane o Podmiotach obsługujących Fundusz”:

a) w pkt 2. dodano ppkt 2. o następującym brzmieniu:

„ 2. „ProService Finteco Sp. z o.o.

Firma:                    ProService Finteco Sp. z o.o.

Siedziba:               Warszawa

Adres:                   ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Telefon:                 22 58 81 900

Fax:                      22 68 81 950

Zakres świadczonych usług - do zadań ProService Finteco Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa w Funduszu należy:

1) przyjmowanie zleceń nabywania, odkupywania i konwersji  Jednostek Uczestnictwa w Funduszu,

2) przyjmowanie od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,

3) pośrednictwo w zawieraniu umów o składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,

4) pośrednictwo w zawieraniu umów uczestnictwa w prowadzonych przez Fundusz wyspecjalizowanych programach inwestowania.”

b) dodano pkt 7. o następującym brzmieniu:

„ 7. Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, którym powierzono czynności wyceny Aktywów Funduszu.”

Nie dotyczy.”

5. W Rozdziale VII „Załączniki”:

a) dodano następującą definicję:

(i) Aktywny Rynek

rynek spełniający łącznie następujące kryteria:

a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,

b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,

c) ceny są podawane do publicznej wiadomości;

b) zaktualizowano załącznik „Statut Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny” zgodnie z jego zmienioną treścią (ogłoszenie o zmianach z 15 grudnia 2017 roku dostępne jest na stronie www.aviva.pl).