Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 15 grudnia 2017 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

 1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:


a) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„Aviva Investors Depozytowy”

b) zaktualizowana została data wydania prospektu:


Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku, 3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku, w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lipca 2017 roku, a następnie w dniu 15 grudnia 2017 roku.

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony.”

d) pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

b.  członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

 • Adam Uszpolewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mark Versey – Członek Rady Nadzorczej
 • Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
 • Thomas Howard – Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Wieczorek-Nowak – Członek Rady Nadzorczej
 • Bartosz Niewiadomski – Członek Rady Nadzorczej
 • Michael Craston – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

 e) dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń.

Stosowana przez Towarzystwo Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Polityka wynagrodzeń”) określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, uwzględniając ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązującą w Towarzystwie. 

Zasady określone w Polityce wynagrodzeń mają służyć  realizacji następujących celów:

 1. prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Towarzystwo, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa,
 2. wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa,
 3. przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Towarzystwie.

 Polityka wynagrodzeń określa m.in.:

- listę stanowisk objętych postanowieniami Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzenia,
- ogólne zasady wynagradzania pracowników Towarzystwa,
- zasady określania wielkości środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń,
- zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką wynagrodzeń, w tym zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia,
- odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką wynagrodzeń,
- zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.

Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych  za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń,  są dostępne na stronie internetowej www.aviva.pl.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu”:

a) pkt 1.4 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„ b) zawierania umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestowania oferowanych przez Fundusz, w tym w Programach Emerytalnych, Pracowniczych Programach Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

 1. c) otrzymywania świadczenia dodatkowego, po spełnieniu warunków określonych w Statucie lub w umowie o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestowania.”


b) pkt 1.6 lit. a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

c) pkt 1.6 lit. b pkt 2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia odkupienia przez Uczestnika Funduszu, wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu, Subrejestr Uczestników dla danego Uczestnika Subfunduszu ulega zamknięciu, chyba że przepisy prawa lub umowy o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestowania, stanowią inaczej.”

d) pkt 1.6 lit. c przedostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Konwersja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, których umowa to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu.”

e) w pkt 1.6 lit. f dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

„5) Reinwestycja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, których umowa to przewiduje.”

f) pkt 1.9 lit. b w otrzymuje brzmienie:

b. Obowiązki podatkowe Uczestników, będących osobami fizycznymi.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), dalej „Ustawa PDOP”, dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 19% wypłacanej kwoty dochodu. Dla celów obliczenia należnego podatku dochodowego przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są jednostki uczestnictwa nabyte przez Uczestnika najwcześniej (metoda FIFO).

Dochody uzyskane z tytułu oszczędzania na IKE lub IKZE zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1776), dalej „Ustawa o IKE i IKZE”, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie IKE, Oszczędzający gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE lub IKZE, z zastrzeżeniem art. 13 i 23 Ustawy o IKE i IKZE.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 Ustawy PDOP od dochodu oszczędzającego na IKE z tytułu Zwrotu lub Częściowego Zwrotu środków zgromadzonych na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 19% wypłacanej kwoty dochodu.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2b) oraz art. 30c ust. 2  Ustawy PDOP Oszczędzający  ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat na IKZE dokonanych w roku podatkowym, do wysokości określonej w Ustawie o IKE i IKZE. Natomiast Wypłata z IKZE dokonana na warunkach określonych w Ustawie o IKE i IKZE stanowi  przychód z innych źródeł, o których mowa  w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy PDOP i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% przychodu. Natomiast przychód z tytułu Zwrotu z IKZE podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Oszczędzającym.

Jeżeli Uczestnik jest osobą zagraniczną, zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w Funduszu mogą różnić się od tych opisanych powyżej, jeżeli Rzeczpospolita Polska zawarła z państwem miejsca zamieszkania lub pobytu Uczestnika umowę w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.”

g) w pkt 1.11 lit. b zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

i) tytuł punktu 1.12 otrzymuje brzmienie: „Informacja o zasadach i trybie działania Zgromadzenia Uczestników”;

j) w pkt 2.1.4. lit. c, pkt 2.2.4. lit. c, pkt 2.3.4. lit. c, pkt 2.4.4. lit. c, pkt 2.5.4. lit. c, pkt 2.6.4. lit. c, pkt 2.7.4. lit. c, pkt 2.8.5. lit. c, pkt 2.9.5. lit. c, pkt 2.10.4. lit. c, pkt 2.11.5. lit. c, pkt 2.12.4. lit. c, pkt 2.13.4. lit. c, pkt 2.14.4. lit. c, pkt 2.15.4. lit. c przedostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Ponadto Towarzystwo może obniżyć wysokość opłaty manipulacyjnej lub z niej zwolnić w ramach:

a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych IKE lub IKZE;
b) Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
c) nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,
d) Reinwestycji.”

k) pkt 2.15.4. lit. c wykreśla się następujące zdanie:

„W czasie kampanii promocyjnej Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłaty manipulacyjne w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa.”

l) tytuł punktu 2.16 otrzymuje brzmienie: „Subfundusz Aviva Investors Depozytowy”;

m) pkt 2.16.1. otrzymuje brzmienie:

„ 2.16.1. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu

Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w:

a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,
b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
c) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.,
d) skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub  banki centralne państw należących do OECD.

Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa  w lit. c) powyżej, będzie wynosić od 0% do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty w bankach krajowych będzie wynosić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

Subfundusz będzie dążył, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu.

W przypadku lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe ich emitent lub podmiot wystawiający gwarancję musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z poniższych instytucji ratingowych tj.: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS. Subfundusz może nie stosować tego ograniczenia pod warunkiem, że papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w w zdaniu poprzednim, emitowane są przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD oraz pod warunkiem, że suma lokat w tego rodzaju dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego nie przekracza 10% Aktywów Subfunduszu.

Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 5,5 lat (pięć i pół toku) w momencie ich nabycia, a instrumentów rynku pieniężnego o stałej stopie dochodu będzie nie dłuższy niż 397 dni w chwili nabycia.

W przypadku lokat Subfunduszu w waluty lub dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walutach obcych Subfundusz będzie dążył do całkowitego wyeliminowania wpływu wahań kursu walutowego na wycenę jednostki uczestnictwa.

Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych służyć będzie ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku obligacji zamiennych na akcje, instrumentów rynku pieniężnego, innych dłużnych papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych  zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, która będzie obejmowała w szczególności:

a. ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego;
b. analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;
c. ocenę sytuacji gospodarczej kraju;
d. ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
e. ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
f. ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;
g. ocenę ryzyka braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, zmienności ich cen;
h. ocenę ryzyka braku płynności (zawieszenia odkupień) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
i. ocenę polityki inwestycyjnej realizowanej przez podmioty wymienione w lit. h).

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,
- kursów walut w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami Subfunduszu,
- wysokości stóp procentowych w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami Subfunduszu w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.

Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne wiąże się dla Subfunduszu z następującymi dodatkowymi ryzykami:

- ryzykiem kredytowym, kiedy kontrpartner nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wynikających z wcześniej zawartej umowy,
- ryzykiem rozliczeniowym, kiedy Subfundusz wywiąże się ze swoich zobowiązań zanim zrobi to kontrpartner.”

n) pkt 2.16.2. lit. a otrzymuje brzmienie:

 a. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania.

Uczestnicy powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki  inwestycyjnej opisanej w pkt 2.16.1 powyżej oraz w Statucie Funduszu, zakładającej m.in. lokowanie Aktywów Funduszu głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, charakteryzujące się stosunkowo niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Do najważniejszych ryzyk, które powinni uwzględniać Uczestnicy należą:

1) ryzyko rynkowe wynikające ze zmienności cen papierów wartościowych wynikających z ogólnych tendencji rynkowych panujących w kraju i na świecie. W szczególności należy liczyć się z możliwością wystąpienia okresowych spadków cen papierów wartościowych, czego następstwem będzie obniżenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa;
2) ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego lub podmiotu, na bazie którego został wyemitowany instrument finansowy związane z brakiem możliwości wypełnienia przez niego przyjętych zobowiązań lub zagrożeniem wystąpienia takiej sytuacji, a także wynikające z pogorszenia się kondycji finansowej emitenta, w tym obniżenia ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową, co może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w szczególności ze względu na możliwość lokowania przez Subfundusz do 75 proc. Aktywów Subfunduszu w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe;
3) ryzyko rozliczenia - związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w terminie określonym w umowie transakcji, co może się wiązać z poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonej pozycji;
4) ryzyko płynności – wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której ze względu na niskie obroty danym papierem wartościowym nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem tych papierów wartościowych bez znaczącego wpływu na jego cenę;
5) ryzyko płynności specyficzne dla inwestycji w tytuły uczestnictwa - związane z możliwością wstrzymania zbywania lub odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i w związku z tym czasowym brakiem możliwości realizacji założonej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej;
6) ryzyko walutowe - związane z możliwością zmiany ceny składnika Aktywów Subfunduszu w wyniku zmiany kursu waluty obcej, w której denominowany jest dany składnik Aktywów Subfunduszu względem złotego polskiego; Subfundusz będzie dążył do pełnego zabezpieczenia ryzyka walutowego;
7) ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - w przypadku zaprzestania lub ograniczenia działalności przez Depozytariusza lub subdepozytariusza mogą wystąpić okresowe ograniczenia możliwości swobodnego dysponowania częścią lub całością Aktywów Subfunduszu;
8) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Subfunduszu spowodowane inwestowaniem środków w papiery wartościowe stosunkowo niewielkiej liczby emitentów;
9) ryzyko związane z koncentracją rynków spowodowane ograniczoną płynnością danego rynku finansowego.”

o) pkt 2.16.3. otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz przeznaczony jest dla podmiotów ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost wartości oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej płynności środków z krótkim minimalnym okresem inwestowania, nawet poniżej 1 roku.”

p) w pkt 2.16.4. lit. b dodaje się na końcu akapit w następującym brzmieniu:

„W związku z tym, że w dniu 15 grudnia 2017 roku została zmieniona polityka inwestycyjna Subfunduszu oraz zmienione zostały koszty opłaty za zarządzanie Subfunduszem prezentowana wyżej wartość wskaźnika WKC nie odzwierciedla aktualnej struktury kosztów Subfunduszu.”

r) pkt 2.16.4. lit. c otrzymuje brzmienie:

„ c. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika Funduszu.

Za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości nie większej niż 1,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Towarzystwo jako Dystrybutor zwalnia Uczestników Funduszu  od uiszczania opłaty manipulacyjnjej z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Niezależnie od przeprowadzanych promocji Towarzystwo może całkowicie lub częściowo zwolnić z opłaty manipulacyjnej  osoby, które są:

a) akcjonariuszami Towarzystwa;
b) pracownikami Towarzystwa;
c) pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;
d) pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 291);
e) pracownikami Dystrybutora,
f) pracownikami Depozytariusza,
g) małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto Towarzystwo może obniżyć wysokość opłaty manipulacyjnej lub z niej zwolnić w ramach:

a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;
b) Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
c) nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,
d)  Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, Towarzystwo ogłasza w Internecie na stronach www.aviva.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Funduszu. Wysokość opłaty manipulacyjnej jest określana w tabeli opłat publikowanej przez Towarzystwo i dostępnej u podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz w siedzibie Funduszu.

s) pkt 2.16.4. lit. d otrzymuje brzmienie:

 d. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu.

Nie dotyczy, ponieważ Statut Funduszu nie przewiduje opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu.”

t) pkt 2.16.4. lit. e otrzymuje brzmienie:

 e. Wskazanie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie Stałe maksymalnie do wysokości 0,80% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

u) w pkt 2.16.5. lit. b dodaje się na końcu akapit w następującym brzmieniu:

„Subfundusz stosuje bieżącą, opisaną w niniejszym Prospekcie, politykę inwestycyjną od dnia 15 grudnia 2017 roku.”

w) treść pkt 2.16.5. lit. c otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 15 grudnia 2017 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.”

y) treść pkt 2.16.5. lit. d otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy, wzorzec wskazany w lit. c) powyżej obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 roku. W okresach wcześniejszych nie określano wzorca, służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu.”

 
3. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu”:

a) pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, otrzymują brzmienie:

„ 3. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

Nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konflikty interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.

4.  Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Na dzień sporządzenia Prospektu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu następującym podmiotom, o których mowa w art. 81i ust. 1 Ustawy:

a) State Street Bank GmbH

Firma:                  State Street Bank GmbH

Siedziba:             Frankfurt nad Menem

Adres:                  Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Niemcy

b) Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach

Firma:                  Deutsche Bank AG Prague

Siedziba:             Praga

Adres:                  Jungmannova 34, 111 21 Praha 1, Republika Czeska


c) Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech

Firma:                  Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch

Siedziba:             Budapeszt

Adres:                  H-1054 Budapest, Hold utca 27, Węgry


d) Deutsche Bank A.S., Oddział Turcja

Firma:                  Deutsche Bank A.S. Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch

Siedziba:             Istanbuł

Adres:                  Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower Esentepe Mah. No: 209 4.Levent, TR-34394 Istanbul, Turcja

Wyżej wymienione podmioty świadczą usługi w zakresie przechowywania Aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.

5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.

Na dzień sporządzenia  Prospektu podmiotami, którym State Street Bank GmbH na podstawie art. 81 j ust. 1 Ustawy przekazał wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności  są:

 1. Deutsche Bank AG, Alfred-Herrhausen-Allee, 16-24D-65760 Eschborn, Niemcy
 2. Privredna Banka Zagreb, Radnička Cesta 50 10000 Zagreb, Chorwacja;
 3. AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
 4. Deutsche Bank AG, Netherlands, De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, Holandia
 5. Deutsche Bank SAE, Calle de Rosario Pino 14-16, Planta 1 28020 Madrid, Hiszpania
 6. State Street Trust Company Canada, 30 Adelaide Street East, Suite 800 Toronto, Ontario, Kanada
 7. State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich, Niemcy
 8. Skandinaviska Enskilda Banken Securities Services P.O. Box 1843 Vika Filipstad Brygge 1 N-0123 Oslo, Norwegia
 9. Credit Suisse (Switzerland) Ltd. Uetlibergstrasse 231 8070 Zurich, Szwajcaria
 10. Skandinaviska Enskilda Banken Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Szwecja
 11. State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900
 12. State Street Bank and Trust Company 525 Ferry Rd. Edinburgh, Scotland, EH5 2AW
 13. Deutsche Bank S.p.A. ,Via Turati 27 – 3rd Floor 20121 Milan, Włochy

Wyżej wymienione podmioty wykonują niektóre czynności w zakresie przechowywania Aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz.

 1. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy.

Na dzień sporządzenia Prospektu nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konflikty interesów, które mogłyby wyniknąć z  przekazania czynności Depozytariusza innemu podmiotowi.

 1. Informacja, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności – w przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy.

Nie dotyczy.

 1. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Na mocy postanowień art. 75 Ustawy Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy na zasadach wskazanych w Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy (Rozporządzenie) oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza  z dnia 2 grudnia 2016 zawartej pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem („Umowa”).  Odpowiedzialność Depozytariusza za szkody o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być wyłączona albo ograniczona w Umowie. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, stanowiących Aktywa funduszu inwestycyjnego oraz Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust.2 Ustawy.

 Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem warunków wskazanych w art. 19  Rozporządzenia, że utrata instrumentu finansowego lub Aktywa Funduszu wskazanego w art. 72 b ust.2 Ustawy nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przez podmiot - o którym mowa w art.81i i 81j - instrumentów finansowych stanowiących Aktywa Funduszu.”

4. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”:

a) w pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.”:

i) w ppkt 1 zaktualizowano adres Agenta Transferowego: Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa;

ii) w ppkt 3 zaktualizowano nazwę oraz adres podmiotu: ProService Finteco Sp. z o.o., Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa;

iii) w ppkt 7 zaktualizowano nazwę podmiotu: Notus Finanse SA;

iv) wykreślono podmiot z dotychczasowego pkt 11 i w związku z tym dostosowano numerację pozostałych podmiotów dla zachowania ciągłości numeracji;

b) dodano pkt 7 w następującym brzmieniu:

„ 7. Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, którym powierzono czynności wyceny Aktywów Funduszu.

Nie dotyczy.”

5. W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe”:

a) wykreślono pkt 4

6. W Rozdziale VII „Załączniki”:

a) dodano następujące definicje:

i) „Aktywny Rynek

Rynek spełniający łącznie następujące kryteria:

a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,

b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,

c) ceny są podawane do publicznej wiadomości;”

ii) „IKE

Indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1776);”

iii) „IKZE

Indywidualne konto zabezpieczenia  emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1776);”

b) zaktualizowano załącznik „Statut Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” zgodnie z jego zmienioną treścią (ogłoszenie o zmianach z 15 grudnia 2017 roku dostępne jest na stronie www.aviva.pl).