Komunikat o błędnej wycenie

Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu wydzielonego w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniach 18 marca 2011 r. -19 kwietnia 2011 r. nastąpiła błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu wydzielonego w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Subfundusz”).

W wyniku przeprowadzonej korekty, Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu uległa zmianie w następujący sposób.

Data wyceny    Błędna wartość (zł)    Prawidłowa wartość (zł)

2011-03-18        119,52                               119,39

2011-03-21        119,78                                119,65

2011-03-22        119,86                               119,74

2011-03-23        119,71                                119,59

2011-03-24        120,30                               120,18

2011-03-25        120,51                                120,39

2011-03-28        120,32                               120,21

2011-03-29        119,79                                119,68

2011-03-30        120,18                                120,07

2011-03-31         119,87                                119,76

2011-04-01        120,91                                120,81

2011-04-04        121,11                                 121,01

2011-04-05        120,91                                120,81

2011-04-06        121,55                                121,45

2011-04-07        121,83                                121,73

2011-04-08        121,03                                120,93

2011-04-11          120,95                               120,85

2011-04-12         120,60                               120,50

2011-04-13         120,86                                120,76

2011-04-14         120,62                                120,53

2011-04-15         120,59                                120,50

2011-04-18         119,47                                  119,38

2011-04-19         120,18                                 120,09

2011-04-20        120,36                                 120,36

Wszystkim Uczestnikom, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu według błędnie wyliczonej wartości Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo, z własnych środków, dokona nabycia brakującej liczby Jednostek Uczestnictwa na konta Uczestników. Uczestnicy, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu według nieprawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa, otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo, z własnych środków, przekaże brakujące środki pieniężne na rachunek Subfunduszu w celu wyrównania niedoboru środków w Subfunduszu.