Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto

na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. nastąpiła błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Subfundusz”). W wyniku przeprowadzonej korekty, Wartość Jednostki Uczestnictwa ww. Subfunduszu uległa zmianie w ten sposób, że prawidłowa wartość wyceny jednostki wynosi 128,39 zł.

Wszystkim Uczestnikom, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa ww. Subfunduszu według błędnie wyliczonej wartości Jednostki Uczestnictwa przyznano zaniżoną liczbę jednostek uczestnictwa. Towarzystwo, z własnych środków sfinansuje nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa tak, aby liczba jednostek uczestnictwa na kontach tych Uczestników była prawidłowa.

Uczestnicy, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa ww. Subfunduszu na podstawie zlecenia odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa opiewającego na liczbę Jednostek Uczestnictwa, otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia. W związku z tym Towarzystwo dokona z własnych środków dopłaty do Subfunduszu w celu wyrównania niedoboru środków pieniężnych w Subfunduszu.

Uczestnikom, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa ww. Subfunduszu na podstawie zlecenia odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa opiewającego na kwotę, odkupiono zaniżoną liczbę Jednostek Uczestnictwa. W związku z tym Towarzystwo z własnych środków dokona dopłaty do Subfunduszu w celu wyrównania niedoboru środków pieniężnych w Subfunduszu.