Komentarz do sytuacji na rynku finansowym

W ostatnich dniach lutego obserwujemy znaczący wzrost zmienności na rynkach finansowych.

W szczególności głębokie spadki na rynkach akcyjnych miały miejsce 24 lutego 2022 roku, kiedy podstawowy indeks warszawskiej giełdy WIG spadł o 11%, a giełdy europejskie traciły przeciętnie około 4%. Bezpośrednią przyczyną tych spadków był wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz zapowiedź kolejnych sankcji nakładanych na agresora, Rosję, przez największe światowe demokracje. Wynik, czas trwania konfliktu, ostateczna skala sankcji i wpływ na gospodarki światowe, w szczególności te znacząco uzależnione od surowców rosyjskich jest trudny do przewidzenia. W związku z tym oczekujemy, że w najbliższych dniach utrzyma się podwyższona zmienność na rynkach finansowych i także spodziewamy się podwyższonej zmienności cen jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI S.A. Należy jednak podkreślić, że nasze fundusze nie posiadają bezpośrednich inwestycji na rynku akcyjnym i dłużnym w Rosji, Ukrainie oraz Białorusi. W krótkim okresie zachowanie rynków finansowych może pozostawać pod wpływem czynników emocjonalnych, szczególnie w okolicznościach, w jakich znajdujemy się dziś. W dłuższym okresie czynniki racjonalne, natury fundamentalnej dominują, a fundamenty gospodarki światowej są solidne, pomimo niedawnej recesji spowodowanej pandemią COVID.