Informacja o zmianach w statucie

Informacja o zmianach w statucie Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając  jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że:

 1. Uchwałą Nr 15/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. , Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej  wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO, które wchodzą w życie w terminie 3   miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach Statutu Aviva Investors FIO, tj. z dniem 30 czerwca 2012 r.; 
 2. Na zmiany Statutu Aviva Investors FIO określone w pkt I Komisja Nadzoru  Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją Nr DFI/I/4032/26/6/11/12U/AP z dnia 27 lutego 2012 r.

„Art. 153 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Koszty obciążające Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji

 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym. 
 2. Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 2% w skali roku i naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 
 3. Na Wynagrodzenie Zmienne tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:
  WZ = MAX(0;ST x (WANJU1 – WANJU0) x LJU) gdzie: WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy-- ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego
  WANJU1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne
  WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego 2 LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek  Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne
 4. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie ww. zmiana. 
 5. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10%. 
 6. Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 7. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:
  1. prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych; 
  2. prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; 
  3. opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz pożyczek i kredytów bankowych; 
  4. podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; 
  5. koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 29 ust. 7; 
  6. koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 28 ust. 8. 
 8. Koszty, o których mowa w ust. 7 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości: 
  1. w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu; 
  2. w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych; 
  3. w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 7 lit. b) i d) związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu; 
  4. w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich 3 Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych. 
 9. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 7, w szczególności: 
  1. wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów Subfunduszu;
  2. opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Obsługującego; 
  3. koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu; 
  4. koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług; 
  5. koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 
 10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 7 i 9, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.” Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach Statutu Aviva Investors FIO, na stronie internetowej www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 30 czerwca 2012 r.