Informacja o zmianach w Regulaminie Aviva Investors Program VIP

Informacja o zmianach w Regulaminie Aviva Investors Program VIP

Ogłoszenie o zmianie „REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYSPECJALIZOWANYM PROGRAMIE INWESTOWANIA AVIVA INVESTORS PROGRAM VIP”, dalej „REGULAMIN”,
z dnia 28 listopada 2014 r.

Działając na podstawie Art. 5 ust. 2 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Domaniewskiej 44, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym
w wysokości 12.000.000 zł, niniejszym informuje o zmianie Regulaminu w następującym zakresie:
- w Art. 1. ust. 2 Regulaminu dodaje się Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych do Funduszu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- w Art. 4. ust 5 Regulaminu, poprzez dodanie do tabeli wysokości świadczenia dodatkowego zapisu dotyczącego wartości świadczenia w Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Zamiennych.

Zmiany Regulaminu w zakresie określonym powyżej, wchodzą w życie z dniem 28 listopada 2014 r.