Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors SFIO

Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors SFIO, z dnia 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2015 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:

1. Na stronie tytułowej:
- w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „1 stycznia 2015r.”;

2. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:
a) W punkcie 6 zatytułowanym „Firma i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.” Dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się, co następuje:
"Akcjonariuszami Towarzystwa są:
- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, które posiada 50% akcji zwykłych imiennych w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu\ Towarzystwa, oraz
- Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, które posiada 50% akcji własnych w kapitale zakładowym Towarzystwa, nabytych w celu umorzenia".
b) W punkcie 7 lit. c) zatytułowanym „Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Funduszem” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się, co następuje:
 
„Portfel instrumentów udziałowych:
• Rafał Janczyk
• Łukasz Kurek
• Dawid Frączek
• Grzegorz Czekaj
• Marek Kaźmierczak

Portfel instrumentów dłużnych:
• Grzegorz Latała
• Marcin Mężykowski
• Dariusz Kędziora
• Radosław Gałecki”
c) W punkcie 8 „Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt. 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu”, dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się, co następuje:

„Osoby, o których mowa w pkt 7 powyżej nie pełnią poza Towarzystwem funkcji, których wykonywanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”

d) W punkcie 9 „Nazwy innych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem” dodaje się nowy Subfundusz „Aviva Investors Obligacji Zamiennych”.

3. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O FUNUDSZACH” w punktach: 2.1.4. lit. f., 2.2.4 lit. f, 2.3.4 lit. f, 2.4.4 lit. f, 2.5.4. lit.f, zatytułowanych „Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz, a Towarzystwo lub inny podmiot.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się co następuje:

„Na dzień sporządzenia Prospektu nie zawarto tego typu umów lub porozumień.”

4. W Rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ w pkt 3 „Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się, co następuje:
„Nie dotyczy, Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.
5. Zmiany w Rozdziale VII Załączniki – zmiany „Statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” zostały zamieszczone w „OGŁOSZENIU O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1 stycznia 2015 R.”, zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl, w dniu 1 stycznia 2015 r.

 OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS  SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1 STYCZNIA 2015 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014r. poz. 157 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 25/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors  SFIO, która wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.:
1. Art. 2 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Adresem Towarzystwa jest ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa”.
2. W Art. 2 Statutu ustęp 7 skreśla się.


Ww. zmiana Statutu Aviva Investors SFIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.