Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, DOKONANYCH W DNIU 1 STYCZNIA 2015 R.

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2015 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:

1. Na stronie tytułowej:
- w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „1 stycznia 2015r.”;

2. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:
a) W punkcie 7 lit. c) zatytułowanym „Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Funduszem” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się, co następuje:
 
„Portfel instrumentów udziałowych:
• Rafał Janczyk
• Łukasz Kurek
• Dawid Frączek
• Grzegorz Czekaj
• Marek Kaźmierczak

Portfel instrumentów dłużnych:
• Grzegorz Latała
• Marcin Mężykowski
• Dariusz Kędziora
• Radosław Gałecki”
b) W punkcie 8 „Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt. 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu”, dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się, co następuje:

„Osoby, o których mowa w pkt 7 powyżej nie pełnią poza Towarzystwem funkcji, których wykonywanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”


3. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O FUNUDSZACH” w punktach: 2.1.4. lit. f., 2.2.4 lit. f, 2.3.4 lit. f, 2.4.4 lit. f, 2.5.4. lit.f, 2.6.4. lit.f, 2.7.4. lit. f., 2.8.4. lit. f, 2.9.4 lit. f, 2.10.4 lit. f, 2.11.5 lit.f, 2.12.4 lit. f, 2.13.4. lit. f, 2.14.4 lit.f, 2.15.4 lit.f, 2.16.4 lit. f) zatytułowanych „Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz, a Towarzystwo lub inny podmiot.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się co następuje:

„Na dzień sporządzenia Prospektu nie zawarto tego typu umów lub porozumień.”

4. W Rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ w pkt 3 „Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się, co następuje:
„Nie dotyczy, Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.
5. Zmiany w Rozdziale VII Załączniki – zmiany „Statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” zostały zamieszczone w „OGŁOSZENIU O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1 stycznia 2015 R.”, zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl, w dniu 1 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1 STYCZNIA 2015 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i  ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 157 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, działając jako organ Aviva Investors  Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 24/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva Investors  FIO, która wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r. - w Art. 2 Statutu skreśla się ustępy 7 i 8.

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.