Informacja o zmianach Prospektu

Informacja o zmianach Prospektu Aviva Investors FIO z 29.08.2013 r

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z dnia 8 maja 2013 r., poz. 538) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy (Dz.U. z 12 czerwca 2013 r., poz. 673), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:

1.       Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „29 sierpnia 2013 r.”;

2.       W Rozdziale III zatytułowanym „DANE O FUNUDSZU” w punkcie 2 zatytułowanym „Dane o Subfunduszach”, po treści ppkt: 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.2., 2.5.2., 2.6.2.,2.7.2.,2.8.3.,2.9.3., 2.10.2., 2.11.3., 2.12.2., 2.13.2., 2.14.2.i  2.15.2., dodaje się następujące zdania:

"Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda zaangażowania."

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r.