Informacja o zmianach Prospektu informacyjnego

Informacja o zmianach danych objętych Prospektem informacyjnym Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dokonanych w dniu 31 lipca 2013 r.

Działając na podstawie § 22 i § 24 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy (Dz.U. z 12 czerwca 2013 r., poz. 673), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 31 lipca 2013 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:

1.     Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „31 lipca 2013 r.”;

2.     W Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1 „Dane o Funduszu” dokonuje się następujących zmian:

a)    W pkt 1.6. lit. b) ppkt 1) skreśla się sformułowanie: „chyba że przekroczenie powyższego terminu jest skutkiem okoliczności, za które Subfundusz nie ponosi odpowiedzialności”;

b)    W pkt 1.6. lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

1) Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w terminie dwóch dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

2) Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

c)    Dotychczasowe pkt 1.7.-1.8 skreśla się, a dotychczasowe pkt 1.9.-1.13 otrzymują odpowiednio oznaczenia 1.7.-1.11;

d)    W pkt 1.7. „Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.” dodaje się lit. e. w następującym brzmieniu:

„e. Ponadto od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywania i odkupywanie Jednostek uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu.”

e)    W pkt 1.9 „Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub Uczestników Funduszu, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego.” w lit. c w ostatnim zdaniu po słowie „lub” sformułowanie „prawnego” zastępuje się sformułowaniem „porady prawnej”

f)     Dodaje się pkt 1.12 w następującym brzmieniu:

„1.12. Informacja o zasadach działania Zgromadzenia Uczestników

a.     Sposób zwoływania Zgromadzenia Uczestników

1.     W przypadkach przewidzianych w Statucie w Funduszu może zostać zwołane Zgromadzenie Uczestników.

2.     Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu w Warszawie określonym przez Towarzystwo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

3.     Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika wpisanego do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na dzień roboczy poprzedzający dzień sporządzenia zawiadomień, indywidualnie przesyłką poleconą lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. Przed przekazaniem zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Towarzystwo zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl oraz udostępnia je w siedzibie Towarzystwa.

b.     Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników

1.     Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników, przy czym w sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu są tylko Uczestnicy tego Subfunduszu. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu sporządza Agent Transferowy.

2.     Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.     Pracownicy oraz członkowie organów Towarzystwa mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Uczestników.

4.     Za zgodą Zarządu Towarzystwa podczas Zgromadzenia Uczestników mogą być także obecne inne osoby.

5.     Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.

c.     Tryb działania i podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Uczestników

1.     Zgromadzenie Uczestników otwiera oraz prowadzi osoba wyznaczona na przewodniczącego przez Zarząd Towarzystwa. Osoba ta w szczególności:

1)    zapewnia prawidłowy przebieg Zgromadzenia Uczestników,

2)    udziela głosu,

3)    wydaje zarządzenia porządkowe,

4)    zarządza głosowania, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłasza ich wyniki,

5)    rozstrzyga wątpliwości proceduralne.

2.     Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem związanych z koniecznością zwołania Zgromadzenia Uczestników.

3.     Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia przez Zgromadzenie Uczestników zgody.

4.     Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.

5.     Uchwała o wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Uczestników zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

6.     Uchwały Zgromadzenia Uczestników protokołowane są przez notariusza. 

d.     Powiadamianie Uczestników oraz pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Uczestników

1.     Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Uczestników będą publikowane przez Towarzystwo na stronach internetowych www.avivainvestors.pl oraz udostępniane w siedzibie Towarzystwa,, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich powzięcia.

2.     Uchwały Zgromadzenia Uczestników sprzeczne z Ustawą mogą być zaskarżone na zasadach określonych w Ustawie.

3.     Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.”

g)    W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 2 uaktualnia się dane, w tym adresowe Dystrybutorów określonych w lit.:i. w.

h)    W Rozdziale VII Załączniki „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści prospektu”:

- definicja „Dystrybutora” otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo, towarzystwo funduszy inwestycyjnych niebędące organem Funduszu, firma inwestycyjna, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, krajowy oddział instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, lub inne podmioty, które uzyskały odpowiednie zezwolenie Komisji, upoważnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, do odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz przyjmowania środków pieniężnych w imieniu i na rachunek Funduszu. Ilekroć w Statucie jest mowa o dokonywaniu przez Uczestnika Funduszu czynności wobec Dystrybutora, rozumie się przez to również czynności dokonywane bezpośrednio wobec Funduszu, o ile Fundusz podjął się prowadzenia tych czynności bezpośrednio”,

- dodaje się definicję „Trwałego nośnika informacji” w następującym brzmieniu:

„Każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;”;

- dodaje się definicję „Zgromadzenie Uczestników” w nastepującym brzmieniu:

„Organ Funduszu o kompetencjach określonych w art. 10a Statutu.”

i)      Zmiany w Rozdziale VII Załączniki „Statut Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” zostały zamieszczone w „OGŁOSZENIU O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 31 LIPCA 2013 R.”, zamieszczonym na stronie internetowej www.avivainvestors.pl, w dniu 31 lipca 2013 r.