Informacja o zmianach prospektu informacyjnego

Informacja o zmianach prospektu informacyjnego

Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 212, poz. 1554) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że z dniem 2 czerwca 2012 r. dokonuje się odpowiednich zmian w treści prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO wynikających ze zmian Statutu Aviva Investors SFIO, w postaci:

1. W Art. 32 ust. 2 lit.a), Art. 42 ust. 2 lit. a), Art. 52 ust. 2 lit. a) i Art. 62 ust. 2 lit. a) Statutu po przecinku dodaje się następujące sformułowanie:
„które muszą spełniać warunki w zakresie miarodajnego odwzorowania rynku, którego indeks dotyczy, odpowiedniego rozproszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewniania dostępnych publicznie informacji o indeksie,”
2.  Art. 32 ust. 7, Art. 42 ust. 7, Art. 52 ust. 7 i Art. 62 ust. 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość maksymalnego ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym kontrahentem nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny - 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”
3. W Art. 32, Art. 42, 52 i 62 Statutu dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu:
„12. Pomiar ryzyk, o których mowa w ust. 11, jest wykonywany poprzez:
a) analizę zmienności cen instrumentów bazowych,
b) cykliczną ocenę wypłacalności kontrahentów lub emitentów instrumentów bazowych, w szczególności analizę zmian ich ratingów,
c) analizę wrażliwości ceny instrumentu na zmianę odpowiednich parametrów rynkowych,
d) kontrolę wartości nominalnej instrumentu pochodnego do wartości zabezpieczanego instrumentu,
e) w odniesieniu do wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, badanie wartości obrotów na rynku danego instrumentu do wartości posiadanej ekspozycji.”

Zmiany Statutu Aviva Investors SFIO powodujące konieczność aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego zostały ogłoszone na stronie internetowej www.avivainvestors.pl w dniu 2 marca 2012 roku.

Teksty jednolite prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO z dnia 2 czerwca 2012 roku publikujemy w załączeniu.

Prospekt informacyjny>>
Skrót prospektu informacyjnego >>