Informacja o zamiarze zapisów na jednostki uczestnictwa

Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 19 maja 2011r.

Działając w imieniu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Towarzystwo”), na podstawie Art. 27 Statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Subfundusz”).

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” rozpocznie się w dniu 27 maja 2011 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy) dni robocze i kończy się w dniu 31 maja 2011 r., włącznie z tym dniem.

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest Spółka lub jedyny akcjonariusz Spółki – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu wynosi 100,00 zł (sto złotych).

Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, zobowiązany jest dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza (Deutsche Bank Polska SA ) o numerze :65188000090000001300767001, tytułem składanego zapisu. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem na ww. rachunek bankowy, ze wskazaniem w tytule przelewu, że wpłata dokonywana jest na jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie Subfunduszu doszło do skutku, wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku niezebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości, Towarzystwo dokona zwrotu środków wpłaconych do Funduszu wraz z uzyskanymi odsetkami lub innymi pożytkami, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

W przypadku zebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości, Towarzystwo dokona przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu, podmiotowi, który dokonał zapisu i wpłaty tytułem składanego zapisu, w terminie do 31 maja 2011 r. do końca tego dnia.

Zarząd Towarzystwa:

Marek Przybylski – Prezes Zarządu,

Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu.

Warszawa, dnia 19 maja 2011 r.