Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na ju

CU Małych Spółek, CU Nowoczesnych Technologii, CU Akcji Europy Wschodzącej i CU Nowych Spółek Funduszu „Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 26 marca 2008 r.

Działając w imieniu Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej

„Towarzystwo”), na podstawie Art. 27 ust. 5 i nast. Statutu „Commercial Union Fundusz

Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o zamiarze rozpoczęcia zapisów na

jednostki uczestnictwa Subfunduszy: CU Małych Spółek, CU Nowoczesnych Technologii, CU

Akcji Europy Wschodzącej i CU Nowych Spółek Funduszu „Commercial Union Fundusz

Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Subfundusz/Subfundusze”).

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2008

r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy) dni robocze i kończy się w dniu 7 kwietnia 2008 r.

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa każdego z Subfunduszu jest

Towarzystwo lub jedyny akcjonariusz Towarzystwa – Commercial Union Polska – Towarzystwo

Ubezpieczeń na Życie SA.

Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszy wynosi 100,00 zł.

Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa Subfunduszy, zobowiązany jest dokonać wpłaty do

Funduszu, na wydzielone rachunki bankowe prowadzone przez Depozytariusza (Deutsche Bank

Polska SA) o numerach:

Subfundusz CU Małych Spółek: 04188000090000001300587000

Subfundusz CU Nowych Spółek: 33188000090000001300589000

Subfundusz CU Nowoczesnych Technologii: 62188000090000001300591000

Subfundusz CU Akcji Europy Wschodzącej: 91188000090000001300593000,

tytułem składanego zapisu.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie każdego z Subfunduszy

doszło do skutku, wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku niezebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości, Towarzystwo dokona

zwrotu środków wpłaconych do Funduszu wraz z uzyskanymi odsetkami lub innymi pożytkami, w

terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

W przypadku zebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości Towarzystwo dokona

przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu, podmiotowi, który dokonał zapisu i wpłaty tytułem

składanego zapisu, w terminie do dnia 8 kwietnia 2008 r. włącznie.

Warszawa, dnia 26 marca 2008 r.

Zarząd Towarzystwa:

Marek Przybylski – Prezes Zarządu,

Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu.