Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na ju

Subfunduszu Aviva Investors Papierów Nieskarbowych Funduszu Aviva Invesors Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty, z dnia 28 września 2009 r.

Działając w imieniu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(dalej „Towarzystwo”), na podstawie Art. 19 Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny

Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o zamiarze

rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Papierów

Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

(dalej „Subfundusz”).

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Papierów

Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

rozpocznie się w dniu 6 października 2009 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy)

dni robocze i kończy się w dniu 8 października 2009 r., włącznie z tym dniem.

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest

Spółka lub jedyny akcjonariusz Spółki – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, zobowiązany jest dokonać

wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza

(Bank Handlowy w Warszawie SA ) o numerze 79103015080000000502503073, tytułem

składanego zapisu. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem na ww. rachunek

bankowy, ze wskazaniem w tytule przelewu, że wpłata dokonywana jest na jednostki

uczestnictwa Subfunduszu.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie Subfunduszu

doszło do skutku, wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku niezebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości, Spółka

dokona zwrotu środków wpłaconych do Funduszu wraz z uzyskanymi odsetkami lub innymi

pożytkami, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

W przypadku zebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości Spółka dokona

przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu, podmiotowi, który dokonał zapisu i wpłaty

tytułem składanego zapisu, w terminie do dnia 9 października 2009 r.

Zarząd Towarzystwa:

Marek Przybylski – Prezes Zarządu,

Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu.

Warszawa, dnia 28 września 2009 r.