Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu Funduszu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Działając w imieniu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(dalej „Towarzystwo”), na podstawie Art. 27 Statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny

Otwarty” (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o zamiarze rozpoczęcia zapisów na

jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu Funduszu „Aviva

Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Subfundusz”).

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego

Wzrostu Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” rozpocznie się w dniu 5

maja 2010 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy) dni robocze i kończy się w dniu

7 maja 2010 r., włącznie z tym dniem.

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest

Spółka lub jedyny akcjonariusz Spółki – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu wynosi 100,00 zł (sto złotych).

Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, zobowiązany jest dokonać

wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza

(Deutsche Bank Polska SA ) o numerze 97188000090000001300667000, tytułem składanego

zapisu. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem na ww. rachunek bankowy, ze

wskazaniem w tytule przelewu, że wpłata dokonywana jest na jednostki uczestnictwa

Subfunduszu.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie Subfunduszu

doszło do skutku, wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku niezebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości,

Towarzystwo dokona zwrotu środków wpłaconych do Funduszu wraz z uzyskanymi

odsetkami lub innymi pożytkami, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania

zapisów.

W przypadku zebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości, Towarzystwo

dokona przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu, podmiotowi, który dokonał zapisu i

wpłaty tytułem składanego zapisu, w terminie do dnia 10 maja 2010 r.

Zarząd Towarzystwa:

Marek Przybylski – Prezes Zarządu,

Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r.