Aviva Investors SFIO Lokacyjny

Aktualizacja roczna Prospektu informacyjnego i informacja o zmianach Statutu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2017 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektu informacyjnego Funduszu Aviva Investors SFIO Lokacyjny. Zaktualizowany prospekt informacyjny opublikowany został na stronie www.aviva.pl w sekcji Pobierz dokumenty.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LOKACYJNY”, Z DNIA 31 MAJA 2017 R.

 Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr 14/2017 z dnia 15 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr 16/2017 z dnia 26 maja 2017 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

 1. Art. 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 8
Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa
Minimalna początkowa wpłata do Funduszu wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), a każda następna wpłata nie może być niższa niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych).”

 1. W Art. 30 Statutu dodać ust. 6 o następującym brzmieniu:

6. Fundusz publikuje skład portfela Funduszu na stronie internetowej Towarzystwa (www.aviva.pl) w formacie pliku programu Excel (.xls), w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Skład portfela Funduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane:

a) Identyfikacja portfela Funduszu:

 • identyfikator Funduszu,
 • pełna nazwa Funduszu,
 • typ Funduszu,
 • standardowy identyfikator Funduszu,
 • waluta wyceny aktywów i zobowiązań Funduszu,

b) Informacje o składnikach aktywów i zobowiązań Funduszu:

 • nazwa emitenta,
 • identyfikator instrumentu (kod ISIN),
 • dostępny, inny niż kod ISIN, standardowy identyfikator instrumentu,
 • typ instrumentu,
 • kategoria instrumentu,
 • kraj emitenta,
 • waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu,
 • ilość instrumentów w portfelu,
 • wartość instrumentu w walucie wyceny Funduszu,
 • informacje uzupełniające.”

 Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 31 maja 2017 r.