Aviva Investors FIO

Aktualizacja roczna Prospektu informacyjnego i informacja o zmianach Statutu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2017 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektu informacyjnego Funduszu Aviva Investors FIO. Zaktualizowany prospekt informacyjny opublikowany został na stronie www.aviva.pl w sekcji Pobierz dokumenty.

 OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 31 MAJA 2017 R.

 Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 10/2017 z dnia 15 maja 2017 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva Investors FIO:

W Art. 26 Statutu dodać ust. 6 o następującym brzmieniu:

6. Fundusz publikuje skład portfeli Subfunduszy na stronie internetowej Towarzystwa (www.aviva.pl) w formacie pliku programu Excel (.xls), w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Skład portfela Subfunduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane:

a) Identyfikacja portfela Subfunduszu:

 • identyfikator Funduszu,
 • pełna nazwa Funduszu,
 • nazwa Subfunduszu,
 • typ Funduszu,
 • standardowy identyfikator Subfunduszu,
 • waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu,

b) Informacje o składnikach aktywów i zobowiązań Subfunduszu:

 • nazwa emitenta,
 • identyfikator instrumentu (kod ISIN),
 • dostępny, inny niż kod ISIN, standardowy identyfikator instrumentu,
 • typ instrumentu,
 • kategoria instrumentu,
 • kraj emitenta,
 • waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu,
 • ilość instrumentów w portfelu,
 • wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu,
 • informacje uzupełniające.”

 Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 31 maja 2017 r.