Aktualizacja roczna prospektu

Aktualizacja roczna prospektu informacyjnego Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 10/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmiany Statutu Aviva Investors FIO, w zakresie określonym poniżej:

  1. W Art. 4 Statutu wprowadza się następujące zmiany:
  2. definicja „Konwersja” otrzymuje następujące brzmienie:

„jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo;”

  1. po definicji „Kraje Wschodzące” wprowadza się definicję „Prospekt” w następującym brzmieniu:

„Prospekt - Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty:”

  1. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 9

Kolejność realizacji złożonych zleceń

„Zlecenia złożone w stosunku do tego samego konta w Subrejestrze Uczestnika Funduszu na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej kolejności: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Subrejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności, a następnie: nabycie, Transfer, transfer spadkowy, Zamiana i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

  1. W Art. 16 ust. 7-11 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„7.Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz ich Zamiany i Konwersji reguluje Statut i Prospekt.

  1. Zlecenie Zamiany realizowane jest poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.
  2. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem Konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, poprzez jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo.
  3. Konwersja jest możliwa tylko w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule do Zamiany i Konwersji stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz Prospektu dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa  www.aviva.pl,  tj. z dniem 31 maja 2016 r.