Aktualizacja roczna prospektu

Aktualizacja roczna prospektu informacyjnego Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewskiej Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 11/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu Aviva Investors SFIO:

  1. W Art. 4 Statutu po definicji „Komisja” wprowadza się definicję „Prospekt” w następującym brzmieniu:

„Prospekt - Prospekt informacyjny Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:”

  1. 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

 „Art. 7

Kolejność realizacji złożonych zleceń

Zlecenia złożone w stosunku do tego samego konta w Subrejestrze Uczestnika Funduszu na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej kolejności: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Subrejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności, a następnie: nabycie, Zamiana i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

  1. 12 ust. 14-16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„14.                                                                                                                                              -- Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz ich Zamiany reguluje Statut i Prospekt Funduszu.

  1. Zlecenie Zamiany realizowane jest poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule do Zamiany stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu i Prospektu dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianach Statutu na stronie internetowej Towarzystwa  www.aviva.pl , tj. z dniem 31 maja 2016 r.