Aktualizacja roczna prospektu informacyjnego

Aktualizacja roczna prospektu informacyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, że Uchwałą Nr 9/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva SFIO, w zakresie określonym poniżej:

Art. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 9 Kolejność realizacji złożonych zleceń

Zlecenia złożone w stosunku do tego samego konta w Subrejestrze Uczestnika Funduszu na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej kolejności: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Subrejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności, a następnie: nabycie, Transfer, transfer spadkowy i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

Ww. zmiana Statutu Aviva SFIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl , tj. z dniem 31 maja 2016 r.